Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

steeds aan ongelukken bloot staan! Zij weten natuurlijk niets van wat wij erfelijke belasting noemen. Trouwens in dit geval kan daarvan geen sprake zijn. Als kleine jongen toch had de a.s. bruidegom, in een worsteling met een makkertje, waarschijnlijk zijn heup ontwricht. Althans vol'gens de berichten was de zijde opgezwollen, en had een doekoen ijverig gewreven en geknepen, met het resultaat, dat de jongen voor zijn leven mank werd.

Na de< moeder werd de dochter gehoord. Hoewel onder den indruk van het oogenblik, bleef zij bij haar verzoek volharden.

In het algemeen was de kerkeraad van oordeel, dat de redenen, door de moeder opgegeven, niet steekhoudend waren. Slechts één lid was bevreesd, dat bij toestemming het ouderlijk gezag een knak zou krijlgen, en dat het een antecedent zou worden voor andere jongelui. De meerderheid echter vreesde nog meer de kwade gevolgen van een weigering; daar het toch duidelijk was, dat de jongelui elkander wilden hebben, en het meisje door haar moeder verstooten was.

Ten laatste werd besloten, de gevraagde toestemming te geven. Nog eens werd de moeder vermaand, om toch het geluk van haar dochter niet op het spel te zetten, maar liever haar ter elfder ure hare toestemming te geven. Maar zij wilde niet: „Als TT haar toestemming geeft tot trouwen, dat moet U weten, maar van mij krijgt ze die niet!"

En de dochter bracht ik onder het oog, dat het 5e gebod, ondanks alles, wat er gebeurd was, van kracht voor haar bleef; dat zij nu juist te meer moest tonen, haar moeder lief te hebben, om haar toch nog te winnen I En zoo is het meisje getrouwd; maar de moeder heeft zich niet vertoond. Zeer zeker is zulk een volhouden