Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III.

Verslag over de Kweekschool en de scholen in het ressort Madji-WarnS. over 1906.

Door J. KATS.

Zooals reeds m het vorig verslag is opgemerkt, werden aan liet begin van dit jaar nieuwe leerlingen voor de kweekschool aangenomen.

Wij zijn daarmee dezen keer niet gelukkig geweest. Een der nieuwelingen moest reeds in de eerste dagen wegens storing in zijn geestvermogens worden ontslagen. Hij is sedert naar zij'n eigen desa teruggekeerd. Aanvankelijk herstelde hij in zooverre, dat hij weer veldarbeid kon verrichten, maar later verergerde de toestand ; hij trok het op de velden geplante uit en moest daarom worden opgesloten. Een zeer treurig geval. Een der beste kweekelingen werd aangetast door typhus, en ondanks alle zorgen en verpleging in het Ziekenhuis, mocht hij niet herstellen. Wij verliezen in hem een zeer ijverigen leerling, een jongen, die meer deed, dan het werk, dat hem werd opgegeven, en met lust en ijver trachtte vooruit te komen. Zij'n vroegtijdig overlijden was voor zijn kameraden een ernstige vermaning om den gegeven tijd goed te' besteden. Verder moest een tweetal leerlingen, die slechts voorloop)g en >>op proef" waren aangenomen, na een half jaar negens gebrek aan capaciteiten worden ontslagen. tAj bleven in bijna alle vakken achter bij de anderen — die overigens ook al van middelmatig intellectueel gehalte zl J n — en een langer voortzetten van de studie zou voor de jongens zelf een plaag en voor de klasse een voortdurende rem wezen.