Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor nader onderricht. Zoodoende liad de voorganger een zware taak te vervullen. Overdag moest hij in de school werkzaam zijn, 's avonds ontving hij meestal bezoek of ging naar een der dorpen, waar men hem had uitgenoodigd, en daar deze bezoeken of bijeenkomsten veelal tot in den morgen duren en sommige dorpen op 2 a 3 uren afstand van Sëgaran gelegen zijto, had hij vermoeiende dagen. Eenige malen gebeurde het, dat men hem op een paar plaatsen tegelijk uitnoodigde. Het is mij weder in 't afgeloopen jaar gebleken, hoe remmend het voor de evangelisatie is, dat de voorganger tevens onderwijzer is. Te Mlatèn en te Sëgaran is dit in den grond de oorzaak geweest, dat een beweging naar het Christendom verloopen is. De personen nl., die wilden overgaan, werden te veel aan zichzelf overgelaten, daar de voorganger, aan de school verbonden, hen niet vaak en lang genoeg kon bezoeken. Zoo is het ons nu een zorg, hoe het met de nieuwe opwekking zal gaan, welke te Sadjen en te Tritjé, twee dorpen in het gebergte, plaats heeft. Deze beweging is ontstaan in October, tijdens ons zijn te Sadjen. De door mij gehouden huiselijke godsdienstoefeningen aldaar zijn middelijk de oorzaak hiervan, daar ook eenige Mohammadanen die bezochten. Na onzen terugkeer zond ik den voorganger eenige malen er heen met het resultaat dat nu reeds 24 personen om onderwijs vroegen, terwijl volgens geruchten nog meerderen zich willen aansluiten. Indien de voorganger niet aan de school verbonden was, zou hij er eenigen tijd moeten blijven, om te onderwij'zen en te leiden. Maar nu? Zal door gebrek aan leiding en onderricht ook hier de kiem verstikt worden door 't dreigen en drijven der Mohammadaansche tegenpartij? Waarom wij dan zelf niet gaan? Omdat het voor ons moeielijk, haast onmogelijk is, het