Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verslagjaar. Wegens armoede en ziekte hadden de meeste absenten plaats.

Te Mlatén werd met den bouw van een nieuwe school begonnen, en is deze in bet verslagjaar gereed gekomen. Het is een ruim en lucbtig, semi-permanent gebouw, op een ruim erf gelegen. Een groote verbetering werd hierdoor verkregen èn voor onderwijzers èn voor leerlingen. Meubilair etc. werd geheel vernieuwd, zoodat in den waren zin des woords een nieuwe school gebouwd is.

Mede werd te Mlatèn een ruime, semi-permanente kerk gebouwd, wat nu de trots der gemeente is.

Aan school- en kerkgebouw werd door de gemeenteleden zooveel als in hun vermogen was bijgedragen, èn in vrijen arbeid èn in geld. Zoo bestemde men o.m. de opbrengst van het verkochte oude kerkerf, dat vroeger door onderlinge bijdragen gekocht was geworden, voor den bouw van de nieuwe kerk, wat een bate gaf van f 50.—

De kerk staat op hetzelfde erf als d© school, welk erf aan den grooten weg gelegen is. Vroeger moest men voor het eerst te Mlatén komende, naar kerk en school zoeken, nu vallen beide gebouwen direct eiken voorbijganger in het oog. Reeds meermalen bezochten dan ook Mohammadanen de kerk tijdens de Godsdienstoefening, om daarna naar het doel van het gebouw te vragen. Zoodoende hadden voorganger en anderen gelegenheid een goed woord te plaatsen.

Den 23sten November werden beide gebouwen onder groote belangstelling der Christenen, ook uit andere gemeenten daartoe overgekomen, ingewijd.

Mede mochten wij belangstelling in dezen feestdag ondervinden van de zijde der Europeanen van de suikeronderneming Toelangan, dicht bij Mlatèn gelegen.