Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het was dan ook een eenig feit en zoolang de zending hier op Oost-Java werkzaam is, nog nimmer voorgekomen, dat gelijktijdig een school- èn kerkgebouw werden ingewijd.

Voor de gemeente Mlatèn en voor allen, die er als gasten waren, was het een rijk gezegende dag.

Een schaduw op onze feestvreugde was echter de herinnering aan den kortelings gestorven Christen Wirja-rëdja, een der steunpilaren van de gemeente; een man, die veel voor den kerkbouw over heeft gehad, en in alles een voorbeeld voor zijne mede-Christenen is geweest. Hoe had hij 1 gehoopt, de inwijding te mogen bijwonen! Het heeft niet zoo mogen zijn. Zijn afsterven was een prediking voor allen, die daarbij tegenwoordig waren; en hoewel het een gevoelig verlies is voor de gemeente Mlatèn, hopen wij toch, dat het voor haar zijn moge : „uit verlies, winst."

Met de ziekenbehandeling mochten wij gedurende het jaar 1906 geregeld doorgaan. Hoewel volgens de nieuwe regeling voor toekenning van subsidie aan Particuliere Ziekeninrichtingen de Polikliniek op subsidie mocht aanspraak maken, werd aan mijn verzoek tot dusver geen gevolg gegeven. Om welke oorzaken is mij onbekend.

Gedurende het verslagjaar werden behandeld 3424 personen met 18981 consultaties, terwijl 6 patienten opgenomen werden ter verpleging met 98 verpleegdagen.

Dat dit hulpmiddel der Zending ook krachtig moge medewerken het vertrouwen der Mohammadanen in ons te versterken.

Schreven wij in het vorig verslagjaar aangaande de gemeente te Soerabaja, dat eerst na 15 jaar weder een overgang had plaats gehad, in het afgeloopen jaar moch-