Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

huiswaarts te keeren. Daardoor moet het catechetisch onderwijs aan de jongens des avonds gegeven worden. Zooals te begrijpen is zijn zij dan meer dan moe, hetgeen zeer heiemmerend werkt op het onderwijs. In de nieuwe gemeenten, waar men tot dusverre nog vrij is van cultuurdiensten is de toestand anders, de jongens zijn er lichamelijk niet zoo uitgeput, daardoor beklijft het onderwijs meer en kan dit ook overdag gegeven worden. Zooals begrijpelijk pruttelt men zeer tegen de overmatig zware cultuurdiensten; le zijn niet alle desa's daarbij ingedeeld, 2e worden de cultuurdiensten met het jaar zwaarder, doordat men telkens nieuwe tuinen moet aanleggen, zoodat de te onderhouden oppervlakte steeds grooter wordt, 3e zijn de inkomsten verre van evenredig aan de gepresteerde diensten. Om af te zijn -van de bewaking der rijpende vrucht, van den pluk en de bereiding der bes, is meestal de gewoonte dat men reeds de vrucht aan den boom verkoopt. De kooper zorgt dan voor pluk en bereiding en is verplicht de koffie in het Gouvernements-pakhuis te leveren. Men doet dit om tijd voor eigen arbeid uit te winnen. Yoor de desa Swaroe bedroegen o.a. in de jaren 1900/1901 ; 1901/1902; 1902/1903; 1903/1904; 1904/1905; 1905/ 1906 de sommen ontvangen voor de koffie verkocht van den boom f 50 ; f T0; f 20; f 7.50 ; f 80 ; f 100. (De schommelingen houden verband met de slechte en goede koffiejaren). De bovengenoemde sommen waren de jaarlijksche verdiensten door de cultuurdiensten voor de desa Swaroe, een desa bestaande uit ruim 650 zielen. Eene schrale vergoeding voor zooveel gepresteerden arbeid. De nu aanstaande oogst is verkocht voor f 30.

Toen ik bezig was aan de beantwoording van de vragen omtrent de mindere welvaart der bevolking, ging ik na hoeveel diensten de 54 heerendienstplichtigen te Swaroe