Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toestanden op rekening van het Christendom te schuiven. 't Zijn gebreken die sommige individuen aankleven. Als men nu weet, dat het leenstelsel hier zoo welig tiert, zoowel bij 1 rijken als bij minder gegoeden, bij hooger geplaatsten zoowel als bij den kleinen man, och dan is het te verwonderen dat men niet veel meer onderlinge twisten verneemt. Een feit is het, dat in onze christendesa's door den invloed van het Evangelie vele kleinigheden, die anders voorzeker haat en wrok zouden ten gevolge hebben, onderling besproken en uit den weg geruimd worden. Wij vertrouwen dan ook dat naar mate de geest van onzen Zaligmaker doordringt in de harten van onze nog zoo jeugdige Christenen, bovengenoemde toestanden beter zullen worden.

De ziekenbehandeling blijft mede een middel om een gunstigen invloed op de groote menigte te oefenen. Men krijgt het vertrouwen van de luidjes. Yan verre komt men hier hulp vragen voor verwaarloosde wonden of verouderde oogziekten. In menig geval staat men echter machteloos omdat velen, met name oogzieken, reeds geheel of gedeeltelijk blind zijn, eer ze 0111 hulp komen.

In dit jaar zijn we begonnen met het invoeren van de bestaande psalmen bij het kerkgezang. Daar enkele melodieën onbekend waren, organiseerden we voor de jongelui 's Zondagsavonds eene bijeenkomst in onze voorgalerij ten einde daar zich te oefenen bij het orgel. Na afloop van het zingen werd de bijeenkomst zoo gezellig mogelijk gemaakt door het bezien van platen of door vertellen. Geregeld kwamen ook enkele getrouwden deze bijeenkomsten bijwonen.

Het aantal leerlingen op de dagschool is reeds tot over de 200 gestegen. Ook uit omliggende desa's komen verscheidene jongens hier het onderwijs volgen. Het

12