Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DAGBOEKEN, BRIEVEN EN VERSLAGEN UIT DE ZENDING.

Berichten aangaande den voortgang der Evangelisatie in de Minahassa, gedurende het jaar 1906.

TOMOHON.

Door J. LOUWERIER.

Lief en leed, leven en dood, teleurstelling en zegen, strijd en uitredding. Dat is de geschiedenis van 's menschen leven, en zoo is het mede in den Evangelie-arbeid. Een en ander komt ons voor den geest, nu wij gereed zijn over den arbeid in 't afgeloopen jaar te spreken, over den voortgang van den Evangelie-arbeid in het ressort mij toevertrouwd. Nog onder den indruk van een plotseling sterfgeval, bestaat er eigenlijk weinig opgewektheid om een verslag uit te brengen. De eerste dagen van 1907 zetten droevig in. Stormen en regenvlagen en nog eens stormen en regenvlagen. De weg was bezaaid met afgevallen boombladeren en gebroken takken, terwijl menige boom tegen den grond gesmakt werd. 6 Januari wandelde ik naar Kakaskassen, omdat het zulk onstuimig weer was en ik dus meende het veiliger was dit reisje te voet dan te paard te doen. De opkomst viel mij mee. Ik preekte over Matt. 24 : 35. Als gewoonlijk was het tweede districtshoofd met zijne vrouw in de kerk. Ik had eene bijzondere betrekking °P dat betrekkelijk nog jonge hoofd. Als kind was hij lang bij ons in huis, en de speelmakker mijner jongens. Steeds bleef hij aan mij gehecht en gaf ten allen tijde oorzaak tot blijdschap wegens zijne degelijkheid, eenvoud en belangstelling in den Evangelie-arbeid.

13