Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sonder.

Door S. SCHOCH.

Wat aangaat de doorwerking van het Evangelie in de geloofsvoorstellingen van het volk, met dankbaarheid mag worden opgemerkt dat de kennis van het Evangelie allengs toeneemt, inzonderheid onder de voorgangers. Vele heidensche gebruiken zijn op de meeste plaatsen nog wel in zwang, verband houdende met gewichtige gebeurtenissen in 's menschen leven, als geboorte, huwelijk, openen van tuinen, padipluk, ziekte, begravenis, enz., maar de eigenlijke beteekenis dier gebruiken gaat veelszins reeds verloren. Het worden hoe langer hoe meer „gewoonten" die door de conservatieven en ook ten opzichte van oude menschen in eere worden gehouden, maar door de „sterken" in de gemeenten als zijnde ouderwetsche vormen, worden verlaten.

Er is slechts 1 heidensche priesteres (Walian) n.1. te Tombasian atas, maar hare functies bepalen zich nagenoeg uitsluitend tot het uittooveren van allerlei kwalen uit 's menschen lichaam. (Alleen toen in Juni de Sopoetan weer begon te werken, ging eene schare hem nog bezweren met hare zangen (mareindeng) op den Rindéngan). De kinderen der Walian zijn reeds christen geworden en werken ijverig mede in de gemeente, en met genoegen luistert de moeder als hare dochter soms voorgaat in eene christelijke kampongvergadering.

Aangaande het aanvankelijk voortbestaan der ziel na den dood moet nog worden opgemerkt, dat zulks door velen in verband wordt gebracht met de opstanding