Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tondano.

Door H. L. LANGEVOORT.

Het jaar 1906 behoort tot het verleden, en de verslaggever maakt zich op een en ander te melden over het godsdienstig en zedelijk leven der verschillende gemeenten in het ressort Tondano. Voorzeker geen gemakkelijk werk, vooral niet voor hem, die nog zoo kort in genoemd ressort werkzaam is. Hij heeft zich nog te weinig kunnen orienteeren om bij de beschouwing en beoordeeling van het godsdienstig en zedelijk leven den juisten maatstaf aan te leggen. Hij was gedurende het verslagjaar niet ongelijk aan den officier, wiens taak het was een hem geheel vreemde landstreek te verkennen: hij moest nauwkeurig onderzoeken de gelegenheid der omstreek waar een legerafdeeling geplaatst is, of nog geplaatst moet worden, eveneens moest hij zich zooveel mogelijk vergewissen van den stand en de sterkte des vijands, dien men bevechten wil, of van wien een aanval te duchten is. Het ressort Tondano bleek hem een mooi gevechtsterrein te zijn. Het centrum op de hoofdplaats Tondano is door een achttal goed bewapende forten als linker- en rechtervleugel wel verzekerd, terwijl de meer vooruitgeschoven posten den vijand in zijne bewegingen kunnen gadeslaan of zoo noodig hem op eigen terrein bestoken. Bij zijn verkenningen door den geheelen omtrek bleek den verslaggever zeer duidelijk dat hier een man heeft gearbeid met zeer veel toewijding, met grooten ijver en gezond verstand. Trouwens het is bekend, dat broeder Rooker, mijn hooggeëerde ambtsvoorganger hier gedurende een halve eeuw trouw op zijn post heeft gestaan en gedurende