Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hulponderwijzer Pangkei les aan de leerlingen van de Genootschapsschool, die daartoe hier komen. Die clubjes leerlingen zijn niet altijd uit dezelfde klasse, zoodat het te geven onderwijs niet voortdurend van denzelfden aard en daardoor te meer dienstig is, ter oefening van de kweekelingen. Dezen treden bij twee tegelijk als onderwijzers op, daar het werk in den beginne voor één te zwaar is en zij zoodoende spoediger weer een beurt krijgen, wat om de drie weken geschiedt. Daar zij echter deze oefeningen twee jaar houden, komen die toch vrij dikwijls voor. Het zou zeer gewenscht zijn, wanneer de kweekelingen na het eindexamen niet dadelijk aan het hoofd eener school kwamen te staan, maar eenigen tijd onder leiding van een beproefd hoofd werkten. Het Gouvernement heeft dit tot heden altijd gedaan met de onderwijzers die de kweekschool van Ambon doorloopen hadden, maar op de Genootschapsscholen is altijd gebrek aan opgeleid personeel, zoodat de kweekelingen, die de kweekschool verlieten, altijd dadelijk geplaatst moesten worden als hoofd. Komt de Conversie der scholen tot stand, dan zal dit gelukkig veranderen, aangezien op de vergadering met den Heer Van Boetselaer met algemeene stemmen besloten werd, dat in dat geval alle leerlingen, die de kweekschool verlaten, geplaatst zullen worden als hulponderwijzers en dat alleen voor de besten onder hen eenmaal de kans open kan komen om hoofd eener school te worden.

Over mijn twee hulponderwijzers heb ik geen reden van klagen. De jongste deed op voorstel van den Heer Boes 6 en 7 December zijn examen als hulponderwijzer bij het Gouvernement. Er moesten twee hulponderwijzers voor de R.K. Kweekschool te Woloan geëxamineerd worden en daarom achtte de Heer Boes het een mooie gelegenheid om ook hem te examineeren.