Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat die toestand niet zóó is, dat het Christendom daarin tot vollen wasdom komen kan. Het is dus de rechtstreeksche taak der Zending, te trachten in dien toestand verbetering te brengen. Ik hoop, dat ge kennis genomen hebt van mijn artikel „Zending en landbouw" geplaatst in de Mededeelingen van het Nederl. Zend. Gen. Ik heb daarin uiteengezet, hoe de toestand is, het ongunstige van dien toestand voor het tot vollen wasdom komen van het Christendom onder de Halmahera-bewoners, en welke middelen m. i. kunnen leiden tot verbetering van dien toestand; n.1. het door de Zending aanvangen van een landbouwonderneming, om daardoor het volk te brengen tot beteren landbouw, en ze daardoor o. a. te genezen van hun zwerfzucht, die hun in het bloed zit, en daardoor de werking des Evangelie's sterk belemmerd wordt.

Verder zou een ambachtsschool heel goede diensten kunnen doen. Feitelijk is reeds tot de oprichting daarvan besloten, maar zij is nog niet tot stand gekomen. *) Dat op een Zendingsgebied, waar de talen menigvuldig zijn als bladeren der boomen, een bepaald „taalgeleerde" zeer op zijn plaats zou zijn, behoeft natuurlijk geen nader betoog.

Ik vergde wellicht reeds meer van Uw geduld, dan ik mocht vergen, maar ik kon toch deze dingen niet beknopter zeggen, wilde ik U eenigermate een kijk op de toestanden geven. Moge de Heer al het in zijn Naam gewerkte, en dat wat nog gedaan zal worden, door Zij ft Geest heiligen en vruchtbaar maken.

*) Naar mij bericht werd is nu een jongmensch aan de inrichting van den Heer v. d. Steur aangenomen om met dit werk te beginnen.