Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevoel van onzekerheid dreef dus de lieden naar den zendeling toe.

Nog gaven enkelen als motief van het vragen om een goeroe op: wij willen graag, dat onze kinderen niet dom blijven en de school zullen bezoeken. Anderen zeiden : wij hebben gehoord, dat gijlieden ons wilt onderwijzen omtrent het leven onzer ziel. Gij weet immers den weg tot God.

Feitelijk gaf dus het optreden der Koempania een stoot, een schok, die dè lui naar ons toe dreef. Maar die stoot had niet bovengenoemde uitwerking kunnen hebben als de lieden van Sawaka, die veel te Panta kwamen, niet alreeds bevriend waren met den onderwijzer aldaar; als zij niet meermalen onze bijeenkomsten hadden bijgewoond, waarin wij hen spraken van Gods liefde; als zij niet dikwijls de schoolkinderen hadden gadegeslagen gedurende de schooluren.

't Is daarom dat ik sprak van „gelegenheden Gods", die door den zendeling gel :id moeten worden.

Maar laat ik na deze uitweiding terugkeeren tot mijn verhaal.

We zaten dan weldra te Sawaka gezellig bij elkaar op een vloert je onder een der vele rijstsehuurtjes. Ik telde een tiental huizen en hutten. Onder de nieuwsgierigen, die ons gadesloegen, waren zeker een dertigtal kinderen, die in aanmerking konden komen voor de school. Aanleiding genoeg dus om het verzoek dezer lieden in te willigen. Maar het was mij' al direct opgevallen, dat de bodem zeer drassig was. En in het dorp zelf stonden de meeste huizen onder water. Ik maakte de lui hierop opmerkzaam en toen hoorde ik meteen, dat het aantal sterfgevallen in dit dorp vrij groot was. Mijn besluit was genomen : hier geen onderwijzer. Ik deelde hun mijn gevoelen mede. Dien uitslag had men niet

22