Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zo-eken voor het te stichten dorp. Er werd menige kwinkslag ten beste gegeven. Eigenaardig zooals de lui het terrein kennen : bij dezen boom had men een varken gespeend; in dat boschje een hert gestrikt. Hier had men verleden jaar getuind ; ginds was de oogst jaren geleden mislukt.

We vonden een zeer geschikt terrein niet ver van de Poenarivier. Hier vergaderden we nogmaals. Allen beloofden zich hier met d© hunnen te vestigen.

Maar hoe zal onze nieuwe woonplaats heeten? zoo vroeg ik aan de hoofden. Papa i Woente bedenkt zich een oogenblik en zegt toen in Toradjaschen dichtvorm, een vierregelig versje: het dorp zal heeten

Kasiguntj u.

Dit beteekent: de plaats, waar de lieden door den priester vergaderd zijn om met de goden in aanraking gebracht te worden.

In christelijken zin overgezet wordt het dus :het dorp, waar de lieden door den pandita vergaderd zijn om met (iod in aanraking gebracht te worden.

Hoe bidden we den Heer, dat deze profetie werkelijkheid moge worden, de aankondiging zij van een blijden dageraad.

In Augustus is men begonnen met het openkappen en afbranden van het terrein. Een weg is aangelegd naar het strand; erven van 25 M. breed zijbi uitgemeten ; een schoollokaal van 12 bij 7 is opgericht, evenals een onderwijzerswoning. De lieden hebben voor zi"hzelven groote hutten opgeslagen, waarin ze dit jaar verblijven. Na den oogst 1907 worden deze hutten geldelijk vervangen door de eigenlijke woonhuizen. Waarschijnlijk zal het aantal zielen in dit dorp niet ver beneden de duizend blijven. Een mooi getal, als men