Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bedenkt, dat het grootste dorp in de Possostreek tot dusver nog geen 300 zielen telde.

Een oogenblik waren we bevreesd, dat van de geheel© dorpsstichting n ; ets zou komen. Men kwam mij nl. verschrikt vertellen, dat een der lieden verpletterd was door een der omgekapt© boomen. Enkelen zagen hierin geen gunstig teeken : de goden waren vertoornd over de verhuizing. Maar de hoofden zeiden : wel neen, 's mans bestemde tijd is gekomen. Als de lamoa vertoornd waren over onze verhuizing, zouden zij zich niet. op dezen makker gewroken hebben, want hij kwam juist zelden op om met ons saam te werken. Dan zou wel een der voorstanders van de verhuizing zijn gedood. Deze redeneering was het <111 d van alle tegenspraak. Met een gerust hart ging men weer aan het werk.

Zelfs hopen we in de 2e helft van 1907 ons nieuwe huis te Kasiguntju te betrekken. We kunnen dan dte leiding zelve goed in handen nemen.

Nu er één schaap over den dam is, volgen er meer. Het voorbeeld van Papa i Woente werkt goed. Niet één dorp van eenig belang in de to Pebatostreek blijft op zijn oude plaats; allen zoeken de vlakte.

Het optreden van Commandant Yoskuil met de zijnen komt ons werk zee>r ten goede. De expeditie heeft de Toradja's uit hun slaap wakker geschut. Er is een heilzame schrik onder hen gevaren. Bovenal de vrede is in de Possostreek verzekerd: vrij van Loewoe, dat allen vooruitgang tegenhield, en geen druk meer van de roofzuchtige to Napoe. Men kan zich nu vrij ontwikkelen. De expeditie is — hoe tegenstanders ook over haar mogen oordeelen — voor de Possostreek een zegen geweest.

De to Lage en de to Kano hebben allen reeds aan < ommandant Yoskuil te kennen gegeven, dat zij bereid