Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

strand opgericht, eveneens onder leiding van Minahassische onderwijzers. Die te Posso was geheel gevuld door de kinderen der gewapende politie-soldaten, de Minahassische pradjoerits, die den controleur waren toegevoegd. Toradja'sche kinderen bezochten die school niet. Er gingen ook nog enkele Chineesche kinderen op, zoons van neringdoenden die aan het strand woonden en daarom moest op deze school het Maleisch het voertuig van het onderwijs zijn. Ook te Todjo, een Mohammadaansch dorp, dat 2 dagen roeiens of zeilens ten O. van Posso ligt, had Br. Kruyt eene school opgericht, daar de Vorst hem er om had verzocht. Dan was er nog te Mapane, 2 uur varens ten W. van Posso, een school opgericht, om aan de Moh. bewoners de gelegenheid te benemen de Toradja's tegen het onderwijs op te zetten, want als zij nu zeiven kinderen op school hadden, konden zij de Toradja's niet meer wantrouwend maken. Trouwens, zij waren reeds spoedig niet meer tegen onzen invloed opgewassen en al hunne tegenkanting heeft ten slotte niets kunnen uitwerken.

Vanaf 1900 kan men zeggen dat de scholen goed op streek zijn geraakt. Panta was altijd vooraan, Tomasa achteraan. De bevolking van Panta nam gaandeweg toe en ook het feit dat mijne vrouw en ik in '89 daar zijn komen wonen heeft gewicht in de schaal gelegd. Langzamerhand werd het voor den ouderwijzer te moe ; - lijk de school op zij'ne voorgalerij te houden. De kinderen zagen alles wat buiten gebeurde, de voorbijgangers riepen hun toe, kwamen met den goeroe een praatje maken, in één woord : de school was te veel op straat. Een school te bouwen was natuurlijk zoo moeilijk niet, maar we wilden de bevolking wennen zelf een gebouw te maken. En inderdaad, op Panta gelukte het ons dit gedaan te krijgen. En toen het gebouwtje weldra te