Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

klein werd, heeft men er een stuk aangezet, zonder dat daarover lang behoefde geparlementeerd te worden.

Boejoembajaoe volgde dit goede voorbeeld na. Daar was in 1904 een nieuw hoofd opgetreden, in plaats van een bejaarden, slaphartigen dronkaard, die er jaren lang den boel in de war had gebracht. Een jaar te voren was er ook een nieuwe goeroe aldaar gekomen, daar een onzer goeroes, die de onvoorzichtigheid had gehad in een klein vaartuigje zich op de rivier Posso te wagen, door een krokodil was gegrepen en verslonden. ï)e nieuwe goeroe werkte met het nieuwe hoofd in voortreffelijke harmonie samen.

Te Tomasa bleef het sukkelen. Er kwam een schoolhuis, maar het aantal kinderen bleef tot 3 of 4 beperkt. Papa i Melempo heeft nimmer iets voor de school gedaan. Hij bepaalde zich tot niet tegenwerken.

Eindelijk, in 1904, kwam er nog een nieuwe schoolpost, te Pa da ngKuku. Deze school begon met twee leerlingen, geen groot getal, maar beiden waren hoofdenzonen. De welwillende gezindheid der hoofden was dus du ; deh]k genoeg eu wij hadden dan ook van deze school goede verwachtingen, toen er op eens iets gebeurde dat haar geheel stil deed staan. Daar deze gebeurtenis een beslissenden invloed heeft gehad op de toekomst onzer scholen, moet ik ze hier eerst vermelden.

Naar aanleiding van een moord, op aansporing van den Yorst van Sigi, door To Napoe aan eenige gouvernements-onüerdanen gepleegd, werd er eene expeditie tegen Sigi (in het W. deel van M.-Celebes) ondernomen en later eene kleinere tegen de To Napoe, (in het hoogland van het Centraal gebergte), die geen van beiden het gewenschte effect hadden. Toen nu in 1905, tengevolge van de Hone-expeditie, ook Loewoe werd aangegrepen en ten onder gebracht, moesten ook de Toradja-landen worden onderworpen. Nadat Napoe en