Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liet kiezen van een terrein en het afbakenen van het aanlegplan voor de nieuwe dorpen is Br. Hofman met zijne goeroes opgetreden. Hij heeft nu voorgoed vastgesteld dat in elk nieuw te stichten dorp eene school moet komen en dat zoowel schoolgebouw als onderwijzerswoning door de dorpsbewoners zullen gemaakt en onderhouden worden. Leiders bij dit werk zijn de goeroe zelf en een onzer timmerlieden, waarvan er o.a. één op de ambachtsschool te Swaroe is opgeleid. Door dit werk leeren de Toradja's van zelf met de hun totnogtoe weinig bekend© gereedschappn, als zaag, beitel, centerboor, schaaf, hamer en spijkers, liniaal en passer, meter en potlood omgaan, zoodat zi] die reeds voor eigen gebruik beginnen te bestellen. Vier plaatsen die nog nooit een goeroe hebben gehad, waaronder het opstandige T amungku, zullen hunne nieuwe vestiging met een schoolhuis en eene onderwijzerswoning versieren.

Het is U uit dit alles, hoop ik, eenigszins duidelijk geworden, hoe ver strekkende gevolgen het plaatsen van een onderwijzer in een Toradja'sch dorp heeft. Ik mag daarbij niet vergeten te vernielden, dat de Brs. Kruyt en Hofman iedere maand hunne goeroes bezoeken en minstens 2 dagen bij hen blijven om de school te inspecteeren, met de dorpelingen godsdienstoefening te houden, huisbezoek te doen, voorkomende zaken uit den weg te ruimen en met den onderwijzer en zijn gezin de vriendschapsbanden te versterken. Menigmaal komen nog tusschentijdsche bezoeken voor, wanneer ziekte of ongeval het noodig maken. Ik herinner mij) nog hoe eens Br. Kruijt op een middag, vermoeid van een marsch van 5 uur langs het zeer slechte pad van B. bajaoe te Panta aankwam en dien zelfden avond een boodschap van den goeroe van B. Dajaoe ontving, dat zijn jongste kind z'ek was. Den volgenden morgen vroeg liep hij naar B. bajaoe terug, maar het kind was reeds gestor-