Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ven. Nog dien eigen dag maakte hij (le doodkist, leidde de begrafenis en gaf aldus aan de bedroefde ouders den troost, van hun kind eene Christelijke begrafenis te hebben gegeven, in hunne geheel heidensche omgeving.

Nog twee dingen heb ik V te zeggen om mijne schets volledig te maken. Vooreerst: wat er op school wordt geleerd en ten tweede: onze jaarlijksche bijeenkomst met de onderwijzers, hunne gezinnen en de schoolkinderen. Het eerste kan ik zeer kort mededeelen. I)e kinderen leeren : lezen, schrijven, rekenen, teekenen, zingen en Bijbelsche Grsch eden ; s. Yoor het lezen is exeen spelboek en een leesboek, beide door de Indische Reweering uitgegeven Verder is er een Bijbelsch Leesboek van het N. T., dat tevens tot leesboek dient voor de meergevorderden ; een Bijb. Leesboek van het O. T. is ter perse en zal nog dit jaar Posso kunnen bereiken. Bij het rekenen geeft de goeroe sommen op om uit het hoofd op te lossen of bij schrijft ze op het bord of dicteert ze, want rekenboeken hebben wij nog niet. Het teekenen gaat naar voorbeelden en liederen om te z'ngen zijn er reeds vrij : veel, door de onderwijzers en ons zelf vervaardigd, op de ook hier bekende wijzen. Het geheele onderwijs geschiedt in het Bare'e. Op geen enkele school wordt het Maleisch onderwezen. Alleen de Mohammadaansche scholen te Mapane en te Todjo en de Minahassische school te Posso zijn Maleische scholen.

Het zingen is zeer populair. Op de meeste scholen zingen de k'nderen reeds tweestemmig, vooral kanons zingen zij zeer gaarne. Op 1 October van het vorige jaar, toen ik te Koekoe een feest heb gegeven om mijn huis aldaar in te wijden, hebben de schoolkinderen van B. bajaoe, Koekoe, Tomasa en Panta een zangwedstrijd gehouden, die door een 500 Toradja'sche gasten werd bijgewoond. Te Posso, waar de school door Christ. kinderen en Moh. kinderen wordt bezocht, wordt ook