Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Helaas kan ik niet beginnen met te zeggen dat de door den heer Wielemaker zoo begeerde Hollandsche Zendingswandplaten, of Zendings-bouwcartons er nu zijn. Er bestonden wel plannen en aanvankelijke ontwerpen bij den Zendingsstudie-Raad, die ook voor dit deel van zijn Zen-

113—133). — „Bronnen voor Zendingsstudie ten dienste van den onderwijzer" (blz. 143—148) en „Zendingsonderwijs aan kinderen volgens de methode Diffendorfer" (blz. 9—11 en 149—154).

De mooie, platen van W. Bleckmann, P. van Heerdt—Quarles, en W. I. Ising met geïllustreerde handleidingen van H. Zondervan (kortheidshalve naar dezen laatsten genoemd), welke in hun fiaaie kleuren Indië wel het best illustreercn, zijn sedert de verschijning van Wielemakers' boek, belangrijk in prijs verhoogd. Ze kosten nu opgezet op stevig carton ƒ 4.25 +vracht (handleiding inbegrepen). Met het oog op de behandeling der Zending zijn de meest geschikte: „De E ij s t b o u w" (Java) — „Passer te Pajakocmboeh" (Sumatra) — „Tabaksbouw in D e 1 i" — In de Minahassa (Tondano; Celebes) — Kampong in het B a r i t o-s t r o o m g e b i ed (Borneo) en Groot D ajaksch huis (Borneo).

Over Borneo geeft W. geen literatuur op. Het standaardwerk van de Rheinische Mission, die tot heden in Nederlandsch Rorreo arbeidt, geschreven door E. Kriele (Das Evangelium bei den Dajak auf Borneo) is helaas tijdens den oorlog uitverkocht geraakt en zal wel niet herdrukt worden nu dit belangrijke zendingsveld ten deele aan de „Basler Mission" overgaat. — Dit zelfde geldt (op enkele ex. na) van een kleiner geschrift van H. Sundermann, U nter den Dajak auf Beto, 104 blz., met 20 platen tusschen den tekst; 90 cent).

Van Serawak (Britsch Borneo) is echter eenige aanbevelenswaardige en met smaak uitgegeven zendingsliteratuur, die ook heel goede vertelstof geven kan. Vooreerst in de „Children Missionary Series", een mooi deel „Children ofBorne o", door Edwin Gomes, met 8 bizonder geslaagde gekleurde platen en een interessanten tekst over leven, godsdienst en gebruiken der Dajaks, in verband met het kinderleven.

Eén klein aantrekkelijk boekje is„Light and Shade in S a r a w a k" door Dawson. Het omvat 35 pagina's druks en 5 illustraties naar foto's en kost 50 cent. — Van den reeds genoemden Edwin Gomes, die 17 jaren als zendel'ig werkte op Borneo, verscheen in 1917 een mooi boek over volk, zeden en godsdienst der z.g. Zee-Dajaks, die in paalwoningen aan het zeestrand wonen. Zeventien prachtige foto's maken den tekst aanschouwelijk, terwijl over het zendingswerk nog een speciaal artikel is toegevoegd door zendeling Sharp. In stempelband fr. p.p. ƒ1.50. Titel: „The Sea-Dajaks of Borneo". — In 1919 kwam reeds in vierden druk uit van het belangrijkste werk over dit zendingsveld. Het heet: Borneo, the Land of River and Pal m" en werd geschreven door Eda Green (ongeveer 180 blz., met 18 kunstdrukplaten; in stempelband ƒ2.50).

Sluiten