Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevoelt welk een toekomst dit geweldige rijk nog heeft in de geschiedenis der wereld en tracht daarom op de meest smakelijke wijze de belangstelling wakker te maken en te houden voor dit land en zijn millioenen-volk. Men begrijpt, om aan kinderen te kunnen vertellen, zóó dat ze werkelijk luisteren, moeten de ouderen zelf allereerst zich gewilllig op de hoogte stellen van het kinderleven in China.

Zoo is daar bijv. van den schrijver van het reeds genoemde „China in Legend and Story" dat mooie werkje C h i I d re n of China, dat een schat van wetenswaardigheden geeft over het kinderleven in China. Alles komt erin ter sprake, ook de spelletjes en feestjes, de godsdienstige gebruiken en bijgeloovigheden waaraan de kleinen reeds moeten meedoen. Acht zeer geslaagde gekleurde platen geven een duidelijk beeld van het Chineesche leven i).

Niet minder is dat het geval in een tweetal fraai uitgegeven boeken van Florence Codrington, die zich meer rechtstreeks tot de kinderen zelf richten. Beide zijn in kleinkwarto formaat. Het eerste heeft tot titel: C h i 1 d r e n in Blue and what they Do. Het heeft een groot aantal duidelijke penteekeningen tusschen den tekst en de verhaaltrant is pakkend( Prijs ƒ1.40; 100 blz.). Het tweede heet: B r i n g-B rother, one of the Chi ldren in Blue from the Town of Lone Bamboo (Bring-Brother is de letterlijke vertaling van een Chineeschen kindernaam). Het heeft een zeer bizondere waarde door 't speciale karakter van de illustratie, welke van een Chineesch artist afkomstig is. De plaat tegenover den titel is gekleurd; verder komen er nog 9 groote platen in zwartdruk in voor, welke zeer curieus van voorstelling zijn. De fraaie linnen

1) Dit boek is één van de 12 deelen uit de „Children Missiionary Series". — Behalve de 10 deelen, die in deze artikelen ter sprake komen als vertelstof bij de platen van Stuart Hardy, verschenen nog: Children of Jamaica en Children of E g y p t. Ook deze boeken hebben ieder een fraaien linnen band en 8 gekleurde platen. Prijs per deel fr. p.p. ƒ 1.80. Het dertiende deel Children of Sout h-A m e r i c a is voorloopig uitverkocht en een veertiende, Children of Jerusalem, nog niet verschenen.

Sluiten