Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over het kinderleven-zelve vertellen verder nog een paar zeer goed geschreven en geïllustreerde werkjes. Een klein boekje met i gekleurd plaatje en 8 plaatjes om te kleuren, is A Japanese Girl and her English Friend (30 cent). De reeds meer genoemde Mary Entwistle gaf ons in samenwerking met de begaafde teekenares Margaret Voelcker een heel aardig boek in album-formaat, getiteld: Taro, a little Boy of Japan. De platen zijn in blauw-en-zwart-druk en voldoen zeer, terwijl het verhaalzelf is, zooals we het van de schrijfster van „Kleine Kleuter in de Zendingslanden" verwachten kunnen. (In dit laatste komt ook een Japansch verhaal met plaatjes voor). Prijs J I.50 fr. p. p.

Interessant is ook het boek van Miss Florence Moore, dat zij naar den hoofdpersoon A n j i r o noemde en dat in den tijd speelt, waarin het Christendom in Japan zijn intrede deed. - Het heeft 16 platen van bizondere kwaliteit en kost in stempelband ƒ 1.60. Wil men zich van Japan en het Zendingswerk aldaar nog nader op de hoogte stellen, dan kan met nadruk verwezen worden naar het boek van Zendeling Moule, die The Spirit of Japan schreef en er 32 platen bijvoegde in tintdruk, welke aan zeer hooge eischen voldoen en het tot een begeerlijk bezit maken. Te meer waar de prijs van het boek in linnen band slechts ƒ 1.90 fr. p. p. bedraagt.

Ten besluite nog het allernieuwste: O Hana San, a Girl of Japan, geschreven door Constance Hutchinson. Zeer interessant en met tal van ingeplakte gekleurde plaatjes een aantrekkelijk werkje (ƒ1.60 geb.).

Van dezelfde schrijfster een aardig hazenhistorie, getiteld: „T h a t H a r e, a Story told by a Lama Christian Japanese at a Childrens Christmas Party in Japan", met leuke penteekeningen en een artistiek omslag (45 ct.).

ENGELSCH-INDIE, (Serie I plaat 6; Serie II plaat 2; Serie III plaat 4). Ook van de Zending in dit wereldrijk is menige boeiende vertelling te geven. In het Hollandsch is er echter niet zoo veel waarin vertelstof over de Zending aldaar

Sluiten