Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meerendeel van Hindoes afkomstig zijn, van de klasse der Satrija's, der verstandigen en knappen, het boek „Pandja Tanderran" kennen, waarin o.m. voorkomt de fabel van Galilah en Taminah en verteld wordt van de fijne politiek van een vogel, die, om van een boozen slang bevrijd te worden, de gouden keten stal eener prinses en liet neervallen in het hol van den slang. Zoodoende wist hij door een list te bewerken, dat de slang door menschen gedood werd.

In „Kaoem Moeda" van 6 Aug. wordt gewezen op het groote gebrek aan volkslectuur. De schrijver is van meening, dat om den kwaden invloed van slechte lectuur te kunnen tegengaan, er opbouwende lectuur moet zijn voor de 20 pCt. van het volk, die de leeskunst machtig zijn.

In „Neratja" van 26 Aug. komt een ingezonden stuk voor van Fitaley, die zegt, dat het recht van de Ambonneezen om een vertegenwoordiger inden Volksraad te kiezen, uitsluitend moet zijn voor de Ambonneezen in hun eigen land en niet voor hen, die op Java verblijf houden. Zij zijn met de Europeanen gelijk gesteld en zijn voldoende vertegenwoordigd door het Indo Europeesch Verbond. Hij erkent, dat de Ambonneezen nog niet op zichzelf kunnen staan, maar in hun streven naar vooruitgang gesteund moeten worden door de Hollanders.

In hetzelfde blad van 4 Sept. wordt de rede besproken, door den Gouverneur-Generaal gehouden op 31 Aug., waarin Z.E. een beroep doet op de Nederlanders, om zich in grooter aantal een arbeidsveld in Indië te kiezen, niet uit nooddruft, maar van harte gaarne, uit eigen verkiezing. De Redactie herinnert er aan, dat reeds door wijlen R. A. Kartini een beroep is gedaan op Nederland, om zijn beschaafde en begaafde zonen naar Indië te zenden.

In hetzelfde nummer wordt opgekomen tegen deoppervlakkigheid van de studie van volkszeden en gewoonten door Europeanen, die de zaak door hun eigen bril bezien. Zelfs boeken door het Bataksch Instituut uitgegeven, voornamelijk de „Batakspiegel", ontkomen niet aan zijn kritiek.

In het nummer van 6 Sept. wordt gewezen op h e t

Sluiten