Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevaar van de Sjech's (Pelgrimgidsen) te Mekka. Toen de Hedjaz nog onder de Turksche opperheerschappij stond, moesten de bedevaartgangers den Mekkaanschen Sjech volgen, die hun door de Overheid werd aangewezen. Gelukkig is daarin sedert verandering gebracht, ook tengevolge van protesten van Mogendhede, die Moslimsche onderdanen hebben, zoodat ieder nu den Sjech mag kiezen, dien hij wenscht te volgen. Daardoor is deze wat voorzichtiger geworden, uit vrees, dat de bedevaartgangers, die door hem zijn bedrogen, hun vrienden en kennissen tegen hem zullen waarschuwen. Toch gaat het werven van candidaathadji's op Java of de gewesten daarbuiten nog steeds door. Deze vertegenwoordigers der Mekkaansche Sjechs zijn dikwijls nog minder te vertrouwen dan zij, die hen uitzenden en beschouwen de pelgrims, die zij in Indië hebben geworven en die zij naar Djeddah geleiden, als koopwaar, waarvoor zij door de Sjechs worden betaald.

In „Oetoesan Melajoe" van i Sept. wordt een kort geschiedkundig overzicht dat gewoonlijk gebruikt wordt als inleiding van de redevoeringen bij ceremonieele bijeenkomsten, besloten met het verhaal, dat toen van den chaos een steen losraakte, die steen wreef tegen ijzer, vuur en rook ontstond, door de rookwolken ontstonden de hemel en de wereld, ten slotte de mensch Adam. Adam's jongste zoon was Iskander Ranaiini (Alexander de Groote) en toen deze groot was, daalde een engel uit den hemel neer met een gouden hoorn, waarmede Iskander gekroond en tot vorst verheven werd. Daarna huwde hij met een engelendochter tn van den jongsten der drie zonen uit dit huwelijk heeten de Minangkabauwers af te stammen.

In „Pewarta Deli" van 15—17 Sept. wordt in een ingezonden stuk er op gewezen hoe noodig het is, d a t T a p anoeliindenVolksraadwordtvertegen w o o r d i g d. De twee grootste vereenigingen in dat gewest, de S.I. te Sipirok en de Hatopan Christen Batak, hebben gezamenlijk voor vertegenwoordiger hun keus gevestigd op den heer Abdul Rasjad, thans ass.-leeraar bij de school tot opleiding van Inl. artsen te Weltevreden.

Sluiten