Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In „Boedi Oetomo" van 6 Oct. wordt geprotesteerd tegen Europeesche dinermanieren, naar aanleiding van den maaltijd, gehouden bij de opening van de nieuwe rechtsschool te Weltevreden. Er wordt op gewezen hoe de Javaansche gast in het algemeen feestgebruiken als het lang tafelen en pauzeeren onder het eten en vooral het rondhossen met servetten om het hoofd belachelijk en de Europeanen rare menschen vindt.

In „Oetoesan Melajoe" van 6 Oct. beroemen de Minangkabauwers er zich op, dat zij afstammen van de Hindoes en niet van de Arabieren. „En al zouden wij alleen afstammen van de Hindoes uit de vierde kaste, de „Soedera" (arbeidende klasse) dan nog zou dat niet zoo vernederend zijn als wanneer wij van zulke Arabieren stamden" (van wie in den Koran wordt gezegd, dat zij echte ongeloovigen en Heidenen zijn). „Wat meer zegt, er zijn vele onzer, die van de 3de kaste (Wesija-handelaren enz.) stammen en zelfs van de Satrija's of 2de kaste".

In hetzelfde nummer van dat blad wordt gezegd, dat van den nieuwen G.-G. wordt verwacht, dat hij krachtig zal optreden tegen den S.I.

In de „Tjaja Soematra" van y Oct. betreurt „Patriot van S.W.K." het, dat zoo weinig Maleische lectuur door echte Maleiers wordt geschreven. Hij richt een opwekking tot de ontwikkelde Sumatranen, inzonderheid tot de onderwijzers, om zich aan den arbeid te zetten.

In „Sri Djojobojo" van 14 Oct. schrijft Soepandji een hoofdartikel over D j o w o D i p o, eene vereeniging, waartoe kan toetreden wie zich verbindt geen Kromo Javaansch te spreken, tegen wie ook. Dipo beteekent o.a. „helder".

De S. I. heeft het Comité Djowo Dipo opgericht om te helpen, de duisternis van het volk te doen verdwijnen. De ratoe adil, die verwacht wordt en ook de goeroe, die door de theosofen wordt verwacht, zal, volgens de opvatting van den schrijver, geen persoon zijn met den een of anderen titel. Maar „helderheid", die over de menschen zal komen, begrip, dat men samenwerken moet tot aller welzijn, dat men rechtvaardig wezen moet.

Sluiten