Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T u r k ij e. Het vredesverdrag werd 10 Augustus te Sèvres geteekend, maar tot nu toe nog niet geratificeerd. Turkije doet daarin afstand van een belangrijk stuk van Klein-Azië, waaronder Smyrna dat aan Griekenland komt. Turkije erkent Armenië als een vrijen en onafhankelijken staat. Ook Syrië en Mesopotamië zullen onafhankelijk worden. Palestina zal worden bestuurd door een mandataris, die verantwoordelijk is voor de inrichting van een nationale huisvesting voor de Joden. In het verdrag zijn de gedwongen overgangen tot den Islam gedurende den oorlog ongeldig verklaard en politieke en burgerlijke rechten zijn verzekerd zonder onderscheid van ras, taal of godsdienst. De Amerikaansche Zending vierde het eeuwfeest van haar arbeid in Turkije.

Armenië. Bevrijd van de Turksche slavernij blijft Armenië als een onbeheerde kudde. Noch Amerika noch een der Europeesche staten wenschte het mandaat over dit land te aanvaarden. Intusschen houden de moorden aan; sinds de wapenstilstand zijn er nog een 25.000 Armeniërs door de Turken vermoord.

Syrië. — De gebeurtenissen volgen hier elkander snel op. Frankrijk, dat mandataris is, heeft nu een ultimatum gesteld. Een nieuwe regeering is aangesteld onder voorwaarde, dat de Franschen Aleppo zouden bezetten en het Fransch als officiëele taal zou worden gebruikt. De positie der zendingscorporaties, Amerikaansche en Britsche, is nog niet bepaald. Damascus zal in gemeenschappelijk overleg wel een centrum van zendingsactie worden.

Palestina. — Het Heilige Land is toegewezen aan Engeland als mandataris, dat er Sir Herbert Samuel (een Jood) heenzond als Hoogè Commissaris. Hij is er thans bezig het bestuur te organiseeren. Mohammedanen en Christenen werken samen om de Joden en vooral de Zionisten te weren. Volledige godsdienstvrijheid is gegarandeerd. De Zending heeft er zich vooral toe te leggen op onderwijsgeven.

Sluiten