Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De United Free Church van Engeland zal het werk der Hernhutters en der Berlijnsche Zending overnemen. De Amerikaansche Lutheranen zenden een commissie uit om te zien wat het werk der Leipziger Mission vereischt. De Engelsche tak der Moravische Broeders neemt het werk over van den Duitschen tak in de buurt van Tabora.

Britsch Oost-Afrika, tot nu toe een protectoraat, is nu een Britsche kolonie geworden. (Kenia Colony).

Veel beweging is veroorzaakt door het invoeren van een zekere mate van dwangarbeid voor het Gouvernement. De Conference of Missionary Societies in Great Britain and Ireland heeft daartegen geprotesteerd.

Uit Uganda komen bemoedigende berichten. Een massale beweging in Kavirondo blijft voortgaan, het aantal gedoopten is 5-maal zoo groot als in 1913.

In S u d a n breidde de Australische tak der Sudan United Mission haar werk uit. Het Gouvernement gaf meer subsidies voor de scholen en verzocht een der zendelingen als Göuvernements-inspecteur voor de Christelijke scholen op te treden.

In A b e s s i n i ë is de politieke situatie onzeker. De Zweedsche Zending ondervond welwillendheid van den kant der autoriteiten der Koptische kerk.

In Eritrea heeft de Zweedsche Zending aan de Italiaansche Regeering gevraagd het werk te mogen voorzetten op denzelfden voet als voor den oorlog, maar de gewenschte toestemming is nog niet gegeven.

Z u i d-A f r i k a. — Gewezen wordt op den politieken toestand, op de toenemende erkenning van de rechten als de plichten der inboorlingen, gelijk die uit verschillende besluiten en maatregelen blijkt. Dit gaat echter gepaard met groote onrust onder de inheemsche bevolking.' Er waren groote stakingen onder de mijnwerkers aan den Rand. In oproeren is ook veel eigendom van de Zending verwoest. Generaal Smuts beweert, dat de inboorlingen hun geloof

Sluiten