Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kwijt raken in den blanken man, en in het onderwijs en den godsdienst der blanken.

De Universiteit van Kaap de Goede Hoop richtte een school in voor het bestudeeren van Afrikaansche volkenkunde en talen, waar cursussen gegeven worden in fonetiek en grammatica.

De Coloured and Native Educational Ordinance van 1920 geeft gelijk salaris aan inlanders en Europeanen bij bezit van dezelfde onderwijs-bevoegdheid.

Het Uitvoerend Comité der General Missionary Conference sprak eenparig de hoop uit, dat spoedig alle beperkende bepalingen met betrekking tot de eigendommen der Duitsche zendingscorporaties zouden worden opgeheven. De Hollandsch Geref. Kerk deed pogingen om enkele Duitsche zendelingen tot hun arbeid te laten terugkeeren. De verhouding tusschen zendelingen van verschillende nationaliteiten is er minder gespannen. De Moravische zendelingen hielden weer een conferentie in Gnadenthal. Het werk neemt toe.

Ook in Zuid-Rodesie werd weer voor de eerste maal sedert het uitbrekers van den oorlog conferentie gehouden.

In Ovamboland heeft de Finsche Zending bij haar vroegere werk ook dat der Rijnsche Zending overgenomen.

Madagascar. — De Zending vierde hier haar eeuwfeest. Goede berichten komen van daar. De inlandsche kerk komt meer in het middenpunt.

N e d. O o s t-I n d i ë. — Gesproken wordt over het werk der Rijnsche Zending op Sumatra en de komst van Dr. Warneck aldaar als ephorus. Verder over de plannen der Basler Zending tot overname van terreinen.

Australië. — Alle Duitsche bezittingen in de Pacific ten zuiden van den evenaar kwamen onder mandaat van Australië, behalve Samoa, dat onder N.-Zeeland en Naura, dat onder Engeland kwam. Wat ten noorden van den evenaar ligt, kwam onder mandaat van Japan. Onzekerheid bestaat ten opzichte van het lot der Duitsche Zending op

Sluiten