Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Literatuur-Aankondiging.

Sadhoe Soendar Singh, De door God geroepene, door Mrs. Arthur Parker, vertaald onder leiding van Dr. Frederik van Eden.

Amsterdam. W. Versluys' Uitgevers Maatschappij, 1920.

Een hoogst merkwaardig boekje, dat meer dan waard is gelezen te worden. Alleen is het jammer, dat de prijs dezer Hollandsche uitgave zoo hoog is (ƒ3.25). De Fransche uitgave biedt in hoofdzaak hetzelfde, al is zij uiterlijk niet zoo goed verzorgd en zoo aantrekkelijk geïllustreerd, zij kost bij den Boekhandel van den Zendingsstudieraad ƒ 1.65.

Wij maken hier kennis met een hoogst merkwaardige figuur, een door God geroepen Hindoe-prediker, die in het saffraankleurig kleed van een Sadhoe (een zich met ascetische wereld- en zelfverzaking geheel aan den godsdienst wijdende) geheel Engelsch-Indië van Ceylon tot Tibet doortrekt en zich door niets en door niemand laat weerhouden om overal zijn krachtig getuigenis omtrent den Christus te laten hooren. Er is aan deze zoo door en door Oostersche verschijning veel, dat ons wel eens wat wonderlijk aandoet en tal van vragen doet rijzen, maar het groote gevaar om met onze Westersche kritiek een, die zoo geheel tot het Oosten behoort, te willen naderen, maakt ons zeer behoedzaam en houdt ons ervan terug zijn werk tot bepaalde methodes te herleiden, die door ons beoordeeld kunnen worden en al of niet ter navolging kunnen aanbevolen worden. Deze man is voor alles een van God gegrepene, die een boodschap te brengen heeft en die dit doet op de wijze, die hem daartoe de eenigst mogelijke toeschijnt, zonder van zijn wijze van prediken een systeem te maken en nog veel minder dit aan anderen te willen opleggen. Wanneer wij dit boek lezen en wij komen onder den indruk van den grooten zegen door dezen man verspreid, dan ryst als vanzelf een sterk verlangen in ons op, dat overgaat in een gebed, dat God ons ook voor den zendingsarbeid in Ned.Indië zulke predikers geve.

Ieder zouden wij dringend willen aanraden het boek van Mrs. Parker in het oorspronkelijke of in een of andere vertaling te leze» en rich niet tevreden te stellen met wat wij of anderen daarover «ededeelen. Het laatste Zondagsblad van „de Nederlander" brackt •as het eerste van een reeks artikelen erover (onder den titel: „Een

Sluiten