Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan bewegen in denzelfden kring, de levensenergie wordt op te zware proef gesteld en het geloof mist zijn vreugde. Welnu, wij maken een goede kans daaraan te ontkomen door nauw verband te zoeken met het zendingswerk en de (kleine) kwesties, die vaak plaatselijk zoo belangrijk zijn, op te voeren in het breede veld; door den wijder gezichtskring de dingen in eigen omgeving terug te brengen tot hunne ware verhouding, en alzoo onszelven en anderen te verlossen uit een doodend isolement.

Doch hoeveel het ook waard is een wijder horizont te hebben, van meer beteekenis is nog dat wij uit den sleur en het tentonig-methodische van eigen geestelijke werkzaamheid worden uitgelicht. Of is het gevaar denkbeeldig, dat wel „onze zaak op denzelfden voet wordt voortgezet", maar dat intusschen het geloof niet krachtig meer is, en stillekens twijfel en vertwijfeling het hart binnensluipt door afwezigheid van innerlijke worsteling en zichtbaar vernieuwende werking van Gods geest? Wij loopen vast, omdat de lenigheid ontbreekt, wij worden doctrinair en onverzettelijk, omdat wij te weinig in aanraking komen met andere kringen, met vreemde volken en met godsdienstige gebruiken, zeden tu gewoonten, waartegenover wij aanvankelijk geheel verlegen staan. Het is geen geringe eisch, dien de zending zich stelt, als zij telkens weer de psychologische benadering wenscht van animisttn, hindoeïsten, confucianisten of mohammedanen, en zooveel fijner schakeeringen en nuanceeringen dan in deze hoofdgroepen zijn aangegeven. Er is een groote denkarbeid voor noodig en een nog veel grootere zelfverloochening, omdat de zending niet alleen de systemen ere begrippen, niet in de eerste plaats de formules en de uitingen van het geestelijk leven zoekt, maar den mensch, den levenden persoon, den broeder, ofschoon van ander ras en van andere geestelijke structuur. En nu moge dr. W. Leendertz in zijn laatste suggestief boek *) met veel nadruk hebben gewezen op de ongelijkheid van de menschen, een ongelijkheid, die vooral bij verschil van ras bijkans tot algeheele ongewilde afsluiting leidt en het muoge een dagelijksch verdriet van den zendeling zijn, dat hij zoo lang een vreemde blijft

*) Gelijk of ongelijk. Uitgave A. H. Kruyt, Amsterdam.

Sluiten