Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onder de volksgenooten van zijn nieuw vaderland, het is echter niet minder des zendelings steeds toenemende levensvreugde, dat door de prediking" van het evangelie uit alle volken, natiën en tongen worden vergaderd, die zich met hem één weten in denzelfden Heer. Zeker, wij hebben noodig een scherp oog voor de ongelijkheid der individuen en der volkeren, wij hebben evenwel nietjninder noodig het besef van saamhoorigheid, als wij door God die ons redt uit het isolement, met Christus zijn overgezet in een nieuwere wereld. Het is verfrisschend en bemoedigend, aldus met ander geestelijk leven in aanraking te komen en het is wederom de zending die ons daartoe op een gemakkelijke wijze in staat stelt. Zij zal het ons bovendien in duidelijke voorbeelden toonen, dat de grootst-mogelijke verscheidenheid in methode aan het wezenlijke geen schade doet en dat het eigen geloofsleven krachtig kan blijven door bereid te zijn het telkens aan een nieuw examen te onderwerpen. In het levenscontact met de uitwendige zending krijgen wij een wijder horizont, oog voor de groote verscheidenheid van geestelijk leven, die ons in actie brengt en houdt. Wij beginnen te verstaan, dat het volstrekt noodzakelijk is, de hulpmiddelen van land- en volkenkunde te gebruiken, bij de prediking van het evangelie en dat wij onszelf vele pijnlijke ervaringen hadden kunnen besparen, als wij wat eerder rekening hadden gehouden met den natuurlijken aanleg en den historischen achtergrond van Zeeuwen, Gelderschen of Friezen. Het boek: Hoe te prediken voor heiden en mohammedaan van dr. A. M. Brouwer of Posso van dr. Adriani, en Social Problems of the East door Frank Lenwood, zou menigeen ook in zijn tegenwoordige gemeente goede diensten kunnen bewijzen.

Wij moeten de mentaliteit van onze volks- en dorpsgenooten leeren verstaan en zullen dan de doorwerking van het evangelie bespeuren op verrassende wijze, zooals wij ook op het zendingsveld niet alleen de kracht van het Christendom leeren kennen, maar evenzeer de veelzijdigheid daarvan. Onder alle volken is er een verschillende uitbeelding en een verschillend accent. Wie al te zeer in het subjectief-psychologische blijft met zijn analyse, zou kunnen meenen, dat het

Sluiten