Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nieuwe hier in de eerste plaats ligt bij de volken. Maar wie ('ieper graaft, zal wel bemerken, dat het buitengewone en het samenbindende, het nieuwe, ook hier, door God ons gegeven is in den Heiland der wereld. „De heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam en mededeelgenooten der beloften Gods in Christus, door het evangelie", Efeze 3 :6. Het nieuwe op het zendingsterrein in dit verband, zijn niet de volken en hun geestelijke goederen, het nieuwe daar en overal is hetgeen God gedaan heeft en doet door Zijn verlossende macht. De komst van Jezus is de centrale gebeurtenis in het leven eens menschen, de centrale gebeurtenis tevens in de historie der volken. Hieraan telkens te worden herinnerd is het voorrecht van hen, die op het zendingsveld arbeiden of belangstellend kennis nemen van hetgeen daar gebeurt. Men komt immers ten slotte altijd in aanraking met een onvernieuwde menschelijke natuur, met de duistere mjachten der zonde en, Gode zij dank, met de herscheppende kracht van des Heeren Geest. En veel levendiger, veel spontaner dan in onze maatschappij, worden deze levenskrachten openbaar. Als wij anderen weer willen leeren zien wie God voor ons is, als wij onze jonge Christenen niet willen betrekken in allerlei geraffineerde geschilpunten van Nederlandsche opvattingen, als wij hen in duidelijke voorbeelden willen doen verstaan wat gevoel van roeping beteekent en waartoe het leidt, welke offers van Godswege somtijds worden gevraagd en door Zijn getuigen worden gebracht, dan brengen wij hen in zendingskringen. Daar zullen zij door nauwkeurige kennisname van hetgeen er onder de niet-gekerstende volkeren plaats grijpt, den bijbel leeren lezen als een zendingsboek en spoedig verstaan dat iemand als de apostel Paulus toch eigenlijk alleen te benaderen is als zendingsman. De Handelingen der Apostelen warden voortgezet tot op den huidigen dag. En het verschil van met Christus te zijn en zonder Hem door het leven te gaan, is oneindig veel grooter dan het verschil tusschen Oost en West. Daarom kan het ook niet nalaten indruk te maken, als wij hooren en onze gemeente vertellen van massa-bewegingen naar het Christendom heen in Voor-Indië, op Halmahera of N.-Guinea; van de opwekking op Nias, waar

Sluiten