Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blijft zwijgen in de gemeente, zou volgens Warneck ten minste voor Duitschland het bescheid ook moeten luiden: dat zijn de predikanten. Maar gij begrijpt, mijne hoorders, dat ik voldoende reden heb daar niet verder op in te gaan. Wij willen niet wieden in eens andermans tuin, en hebben geen behoefte om te zeggen: ziet eens hoe erg het daar is. Laten wij liever de besproken beschuldiging, voor zoover zij van over de grenzen ook ons kan treffen, met daden loochenstraffen, omdat in onze personen, de predikant en de zending en door ons in onze gemeente kerk en zending tot elkander zijn gebracht. Zij behooren bij elkander en hebben elkander noodig, vooral in onzen fel bewogen benarden tijd, nu wij weer strijden om de fundamenteele beginselen van het Evangelie van Christus.

Tot zoover het eerste gedeelte van mijn toespraak.

11.

Het tweede gedeelte van mijn inleiding draagt een eenigzins ander karakter. Het verschil zal U wel opvallen, als ik er slechts aan herinner, dat ik in het eerste stuk er stillekens van uit ben gegaan, dat de predikant en de zending ver van elkander stonden en eindigde met hen dicht bij elkander te brengen, vooral ook met een beroep op onzen tijd. Ik heb dit gedaan door te wijzen op niet-geringe voordeden die er aan verbonden zijn, wanneer een predikant nauw contact zoekt met de zending: zijn gezichtskring wordt wijder, hij komt met vreemd bloed in aanraking, hij leert verscheidenheid van geestelijk leven, verscheidenheid ook van christelijk leven kennen, de Heilige Schriften worden gemakkelijker verstaan door voorbeelden aan primitieve, of in het algemeen aan oostersche volken ontleend; wij zouden ook kunnen zeggen, dat de kerkgeschiedenis oneindig veel levendiger en actueeler wordt, omdat wij daar zien hoe het zaad des evangelies op zeer verschillende akkers is uitgestrooid, ontkiemde en vruchten droeg of verdorde en verstikte; en nog heel wat langer lijst zou te maken zijn, wanneer wij ons beijverden U daarop te vergasten. Hoofdzaak bij dit alles was echter, dat wij van den omtrek kwamen tot het middelpunt, dat het eigenlijk veel meer een vriende-

Sluiten