Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met Oewa Sitoeroe' niet verbreken wilde, moest de macht van de Patta Panggawa ondervinden. Gesteund door Baroepoe, Dende, Piongan en Rioe trokken de Boneërs tegen Pong Tikoe op en was deze al spoedig in zijn laatste schuilplaats teruggedreven. Den verderen strijd kocht hij af met 2000 rijksdaalders. Patta Panggawa keerde nu terug naar Rante Pao, waar Pong Tikoe zich bij hem meldde.

Na het vertrek van den Patta Panggawa kwamen de Sidenrengers weer terug, en werden de verschillende versterkingen weer in staat van tegenweer gebracht. Na ongeveer een jaar afwezig te zijn geweest, keerde de Patta Panggawa terug, doch nu zonder troepen. Vermoedelijk kwam hij als gezant van zijnen vorst om bezit te nemen, van de Toradjalanden. Van toen af ten minste maakte de Datoe van Loewoe aanspraak op de Toradja-landen.

Op de nadering van den Patta Panggawa trokken de Sidenrengers terug, om na zijn vertrek weer binnen te vallen. Pong Tikoe had zich zijn bondgenootschap met Oewa Sitoeroe' goed ten nutte gemaakt, terwijl hij, dank zij de vriendschap van Poeang Omisa, zoon van den Imam van Tete-adji, een groot aantal geweren in handen kreeg. Verscheidene van die geweren waren afkomstig van Karaeng Tinggimae.

Steunende op zijn bondgenooten en zijn geweren trad Pong Tikoe nu gewelddadig op. Zelfs eigen familieleden waren niet veilig voor hem. Zijn neef Tandi Boea werd Deoorloogd, terwijl zijn broer Paloelloe' gedwongen werd zijn vrouw af te staan. Gedurende het huwelijksfeest van Paloelloe' kwam Pong Tikoe met eenige gewapenden aanzetten, en dwong zijn broer zijn vrouw af te staan.

Geen wonder, dat Pong Tikoe algemeen gehaat was. In 1901 maakte hij zich door verraad meester van Awan, en van den Boentoe Batoe in Baroepoe. Inziende dat hij deze rotsvesting niet overweldigen kon, gelukte het hem eenige van zijn vertrouwelingen naar binnen te smokkelen. Na nog eenigen tijd het beleg om Boentoe Batoe te hebben geslagen, trok hij af, en stelde den Baroepoe-hoofden een bondgenootschap voor. Hoewel dit voorstel aanvankelijk van de hand gewezen werd, wist Pong Tikoe middels zijn vertrou-

Sluiten