Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het deel voor den nog niet geborene is echter kleiner, dan dat der andere kinderen. Ook wordt dit deel genomen van hetgeen na de verdeeling aan den vader en aan de moeder is toegewezen.

Het verbreken van eentrouwbelofte door den man wordt gestraft met de betaling van een sawah of van eenige karbouwen aan de versmade schoone. Verbreekt het meisje de trouwbelofte, dan moet zij, zoo zij in 't huwelijk treedt, 3 a 4 karbouwen aan dén versmaden minnaar betalen. Is haar man daartoe niet genegen, dan wordt wederom de hulp van het landschapshoofd, den To pawa en den To makaka ingeroepen, en moeten beide partijen zich aan hunne beslissing onderwerpen. Desnoods worden de partijen daartoe met geweld gedwongen.

Ontkenning van de wettigheid van kinderen heeft nimmer plaats. Zooals boven reeds is aangestipt, wordt ook een kind, door overspel verwekt, door den echtgenoot erkend. Hierbij doet zich echter het eigenaardige geval voor, dat dusdanig kind (anak sangtepo; nararai) door twee vaders erkend wordt: door zijn werkelijken vader en door den echtgenoot zijner moeder; het heeft dus ook aanspraak op de nalatenschap van beide vaders. In het landschap Tondon wordt zelfs een kind, dat eenige jaren na de echtscheiding geboren wordt, nog door den gescheiden man als het zijne erkend. Dit gebeurt steeds, zoolang, totdat de gescheiden vrouw weer in het huwelijk getreden is. De kinderen, geboren gedurende en na dat huwelijk, komen dan ten laste van den tweeden echtgenoot.

Buiten den echt geboren kinderen worden eveneens door den verwekker er van erkend, zoo de moeder dengeen aanwijst, met wien zij gemeenschap heeft gehad. Is zij omtrent den werkelijken vader in het onzekere, dan wijst zij een van haar rijkste minnaars aan, die dan ook het kind als het zijne erkend.

Het sluiten van eenhuwelijkis mede heel eenvoudig. Wel bestaan er in de landschappen onderling kleine verschillen in de huwelijksadat, maar over het algemeen is de gang van zaken de volgende: De trouwlustige man of jon-

Sluiten