Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

school, dus. Chineezen maken van die school een ruim gebruik voor hunne zonen en dochteren.

Op dezelfde plaats is ook eene opl.-school voor meisjes met een internaat. Deze school gaat uit van de „Woman's • Foreign Missionary Society of the Meth. Ep. Church." De bedoeling is meisjes te vormen tot geschikte helpsters in den gemeente-arbeid. Niet alleen en niet voornamelijk voor de school, maar voor allen gemeentelijken arbeid (i). De school heeft twee afdeelingen, één waar het Engelsch, een andere waar het Maleisch voertaal is bij het onderwijs.

De opleiding is er gratis voor haar, die zich bij de Methodisten hebben aangesloten en in hun dienst willen arbeiden. Ook niet-methodistische meisjes zijn welkom. Deze betalen echter voor hare opleiding een zeer billijk kostgeld.

De leidster van deze school is miss. E. N. Ruth, die door hare leerlingen zeer bemind wordt.

Voor de prediking gebruiken de methodisten de bij hen gebruikelijke liturgie. Ze bedienen zich bij hunne Soendaneesche godsdienstoefeningen van een liederenboek, dat voor 'n groot deel in het Soendaneesch werd overgezet door den beer F. Keuchenius, schoonzoon van het echtpaar Bik.

Over de verhouding van de Amerikaansche zendelingen tot hunne Hollandsche ambtgenooten zijn deze laatsten niet altijd zoo best te spreken.

't Was, om wat te noemen, voor den heer v. d. Brugh, zendeling der Ned. Zend. Ver. te Buitenzorg, niet aangenaam te zien, dat de methodisten schuin over zijn kerk en school, hunne gebouwen neerzetten.

Op de 16e Zendings-Conferentie, door den Ned. Ind. Zendingsbond te Soerabaja gehouden in 1918, waar de heer L. Tiemersma over den arbeid onder de Chineezen sprak, gaf hij uiting aan den toorn over 't kapen van anderer schapen, en 't weiden in anderer weiden, waaraan de methodisten zich zouden schuldig maken.

De heer Tiemersma zei o.m.: De Zending op Java, die gedreven wordt door Zendingscorporaties in Nederland, heeft hier de oudste brieven, kan wijzen op eene volharding van 10-tallen van jaren, en heeft ook gedragen een rijke vrucht. Doch de methodisten doen, alsof wij niet bestaan en

*) Miss Ruth noemt het „training for Christian work".

Sluiten