Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lichaam en ziel mishandeld, ja, zedelijk geheel overweldigd wordt.

Dientengevolge verklaren zij het tot hun smart op dit oogenblik voor onmogelijk een Internationale Zendingsconferentie te houden.

Zij laten het aan de New-Yorksche Conferentie over om den toestand der Duitsche Zending als voor het aangezicht Gods te overwegen, bevelen echter de toekomst van hun volk en van het hun toevertrouwde werk bovenal aan in de hand des almachtigen, rechtvaardigen en barmhartigen Gods".

(Gepubliceerd in het Ev. Luth. Missionsblatt van Mei 1921).

Van de zijde der neutralen werd er sterk op aangedrongen hierop terug te komen, en zoo men al niet officiëele vertegenwoordigers wilde zenden, dan toch een paar voormannen, die eventueel als gasten aan die Conferentie zouden kunnen deelnemen en het Duitsche standpunt toelichten. Het bleek, dat dit advies bij enkelen weerklank vond, maar bij anderen op tegenstand stuitte. Tot een ander resultaat dan wat in bovengenoemd besluit neergelegd is, kwam het echter niet. De discussie droeg een vertrouwelijk karakter, zoodat wij er niet verder op kunnen ingaan.

Hier lag de hartader der Conferentie, maar ook in deze aangelegenheid verkreeg m)en geen bevredigend resultaat. Trots alle goede en aangename herinneringen liet de Conferentie mede daardoor geen bevredigenden indruk achter. Wel hebben de „neutralen" weer scherp gevoeld hoe diep de kloof is en hoe onmetelijk groot het onheil, dat door den oorlog is aangericht. Bij vernieuwing hebben ze gevoeld, welk groot onrecht de Duitsche Zending aangedaan is en hoe zich dat gaat wreken. En tevens, hoe moeilijk het is om te handelen overeenkomstig de woorden van den Heiland: „Indien uw vijand u dwingt e,en mijl te gaan, zoo ga met hem twee mijlen". Ook voor ons zou het moeilijk zijn. Wij oordeelen niet. Maar wel betreuren wij het.

Sluiten