Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tijdelijken aard zijn. Ze als duurzame beperkingen der godsdienstvrijheid te aanvaarden, zou een prijsgave beteekenen van onzen voornaamsten Christen-plicht". Zoo ook: „Waar de regeeringen af en toe aan de vrijheid der zending beperkingen opgelegd hebben, gevoelen wij ons gedrongen te verklaren, dat op ieder Christen de plicht rust het Christelijk geloof te verbreiden; wij eischen daarom, dat deze beperkingen onherroepelijk van tijdelijken aard zullen zijn, zoodat aan de Christenen van alle volkeren de gelegenheid worde geboden hun geestelijken plicht na te komen".

In verjjand met denwensch tot vereeniging der verschillende kerken op het zendingsveld zag de Lambeth-Conferentie ook onder oogen de vraag op welk standpunt men zich zou hebben te stellen ten opzichte van de erkenning van geestelijken van andere kerken, die niet de in de Anglicaansche kerk vereischte bisschoppelijke wijding hadden ontvangen. Hieromtrent waren tot dusverre de meeningen verdeeld, wat een belemmerenden invloed oefende op het bereiken van eenig gewenscht resultaat. Vastgesteld werd, dat in geval een niet-Anglicaansche kerk zich aansluit bij een Anglicaansche, de geordende geestelijken der eene kerk volmacht ontvangen zullen ook in de andere kerk hun ambt uit te oefenen. De eisch zich opnieuw bisschoppelijk te laten wijden vervalt. Echter behoudt de Anglicaansche kerk zich het recht voor de bediening van het Avondmaal in Anglicaansche gemeenten slechts te laten geschieden door bisschoppelijk geordende geestelijken.

Een en ander omtrent de home base. — Aan de „International Review" wordt het volgende ontleend :

Interphuch World Movement. In April 1920had de groote „finantiëele actie" plaats. Met alle ten dienste staande middelen was de grootst mogelijke publiciteit aan de zaak gegeven. Doch het onmiddellijk resultaat van de finantiëele actie, die op touw was gezet om een som van 350 millioen dollar aan de geheele beweging te verzekeren, veroorzaakte groote teleurstelling. De bijdragen van vele zendings-

Sluiten