Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

besturen vermeerderden weliswaar flink, doch het antwoord van degenen, die nog geen voeling hebben met eenige kerk, en aan wie gevraagd was 40 millioen dollar hij te dragen, beantwoordde lang niet aan de verwachtingen, want inplaats van het gewenschte bedrag werd 3 millioen dollar ontvangen. Uit dit bedrag moesten de onkosten, die reeds 8 millioen dollar beloopen, bestreden worden. Zoo kwamen de zendingsbesturen, die zich voor deze uitgaven borg hadden gesteld, voor een tekort van 5 millioen dollar te staan. Nu wil men de beweging op hechter grondslagen bouwen. Sommige kerken, b.v. de Yereenigde Presbyteriaansche en dc Hervormde kerk in de Vereenigde Staten erkennen de goede werking van de Interchurch World Movement in hun eigen kring, terwijl andere door mee te gaan in deze beweging den steun verloren van hen, die tegen de aansluiting waren. Bijna alle Amerikaansche besturen berichten een vermeerdering van inkomsten, maar in vele gevallen is die vermeerdering niet toereikend om de verhoogde uitgaven te bestrijden.

Centralisatie. — In vele kerken in Amerika is het verlangen toegenomen om alle giften bij elkaar te brengen in een centrale kas. Uit die centrale kas wordt dan aan de verschillende zendingsbesturen een liepaalde som toegewezen. De meening van de zendingsleiders is verdeeld over de vraag, hoe de verlangde vereenvoudiging in de „home base" het best verkregen kon worden.

De jeugd. — Er zijn bewijzen dat, ofschoon de beproevingen van den oorlog sommigen ongevoelig hebben gemaakt, er een sterke opleving onder de jongere mannen en vrouwen ten gunste van de zending is en dat het bewustzijn groeide, dat de zending een zaak is, die de geheele wereld een dienst bewijst. De Presbyteriaansche en Methodistische besturen hebben een grooter aantal nieuwe zendelingen uit kunnen zenden dan in eenig ander jaar.

Canada. — De gezamenlijke financieële campagne in Canada, die afgezonderd van de Interchurch World Movement in . de Vereenigde Staten gehouden is, had het gewenschte succes. Het honderdjarig bestaan van de Anglicaansche kerk in Canada werd in October te Winnipeg

Sluiten