Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EenMohammedaanschezendingsvereenig i n g. — In een der laatste nummers van het „Evang. Miss. Magazin" vernemen we het een en ander over een in 1912 in Egypte opgerichte Mohammedaansche zendingsvereeniging. Deze vereeniging werd in het leven geroepen door een der voormannen van de moderne hervormingspartij onder de Mohammedanen te Caïro, den Syrischen pan-islamiet Scheich Muhammed Raschid Rida. Tengevolge van zijn liberaal standpunt leefde hij op een voortdurend gespannen voet met de leiders der Azhar-universiteit, die voor het invoeren van nieuwigheden niet te vinden waren.

Als redacteur van een veelgelezen (ook thans nog verschijnend) tijdschrift, getiteld „El Manar", de Vuurtoren, vond Raschid evenwel gelegenheid te over zijn denkbeelden te propageeren. Eens kon men in een artikel van zijn hand lezen, hoe hij gedurende enkele jaren dagelijks een bezoek placht te brengen aan de bibliotheek van de Amerikaansche zending in Tripolis, teneinde daar de boeken en tractaatjes te lezen en vervolgens over den inhoud disputen te houden. In dezen tijd ontwaakte bij hem de begeerte een Mohammedaansche zendingsvereeniging op te richten en dit verlangen werd steeds grooter, toen hij als redacteur van het tijdschrift te Caïro de belangen van het Mohammedanisme voorstond. Zoo werden hem artikelen in de pen gegeven als: „De missies, de levenskracht der godsdiensten", „Zendelingen, hun methodes en hun kracht".

Een geestverwant vond Raschid in den redacteur van een in 't Fransch geschreven blad „El Arafat", dat eveneens gedurende vele jaren een streven openbaarde om den Islam te verbreiden onder cultuurvolkeren. Met de stichting door deze twee mannen van een opleidingsschool voor Mohammedaansche zendelingen op het eiland Roda bij Caïro werd tevens de oprichting van de Mohammedaansche zendingsvereeniging een voldongen feit. De vereeniging zou gaan arbeiden: i°. in Mohammedaansche gebieden, die in duisternis en gevaar van afval verkeeren, zooals Java en China; 2 0 . in heidensche landen, zooals Japan en Midden-Afrika; 3 0 . in de bijbel-landen Europa en Amerika.

Sluiten