Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedoopt. Toen nam hij ook dadelijk het besluit den Christen-naam met het Hindoe-ideaal, hem steeds doorzijn moeder voorgehouden, te vereenigen en dus als Christen-Sadhoe zijn leven aan den Heiland, die.hem op zoo bijzondere wijze geroepen had, te wijden. Deze combinatie was iets geheel nieuws en oorspronkelijks. Precies hoe en wanneer hij op dit denkbeeld gekomen is, vond ik nergens vermeld. Men krijgt den indruk, dat het voor hem de meest natuurlijke zaak ter wereld was, dat er bij hem niet de minste twijfeling heeft bestaan, dat dit voor hem de weg was. Ook moeten wij dadelijk opmerken, dat de ascetische wereldverzaking bij hem nooit doel, maar alleen middel geweest is. Menigmaal is hij gemarteld, maar van zelfpijnigingen, waarin de Hindoe-Sadhoe's zoo sterk zijn, is bij hem nooit sprake geweest. Ook is hij een groot beminnaar van de natuur en hij geniet onuitsprekelijk van de schoonheden daarvan. Ook versmaadt hij geenszins de meerdere gemakken des levens, wanneer zij hem geboden worden. Mag een Hindoe-Sadhoe nauwelijks met een vrouw spreken, zoo zien wij Soendar Singh zeer natuurlijk en gemakkelijk met vrouwen omgaan en heeft hij zich blijkbaar geheel losgemaakt van de vooroordeelen van zijn volk op dit gebied. Hoofdzakelijk heeft hij dus van het Sadhoeschap deze drie zaken overgenomen: i. het kleed; 2. het leven van de liefdadigheid, zonder ooit geld bij zich te hebben; 3. den ongehuwden Staat. Hij grijpt het aan als in zijn oog het beste middel om aan zijn volk het Evangelie te kunnen prediken op een voor hen meest aannemelijke manier. Hij maakt hiervan echter ook geen stelsel en legt het niet aan anderen op. Voor hem is ook een zeer voornaam punt, dat hij zooveel mogelijk vrij wil zijn van alle aardsche banden^om zich zoo geheel en onverdeeld aan zijn geestelijk werk te kunnen geven. Moest hij andere bagage medenemen dan zijn deken en zijn Nieuwe Testament, had hij een gezin of geld, dat zou hem veel te lastig zijn. In Europa heeft hij korten tijd het beginsel om nooit geld bij zich te hebben, vaarwel gezegd, maar al heel spoedig is hij er weder toe teruggekeerd. Nu hij echter zulk een bekend persoon is geworden, legt hem dit meestal onder Christenen geen bijzondere ontberingen op, daar meestal eerder te velen, dan

Sluiten