Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het gezicht van een meertje op eenigen afstand lokte mij aan. Ik wandelde er heen, maar bereikte het nooit, daar het een luchtspiegeling was. Zoo heb ik ook de wereld doorgewandeld, zoekende naar het water des levens. De dingen dezer wereld — rijkdom, positie, eer en weelde — schenen meren, welks wateren mijn geestelijken dorst konden lesschen. Maar ik vond nooit een droppel water om den dorst van mijn hart te stillen; ik kwam om van dorst. Toen mijn geestelijke oogen geopend waren, zag ik stroomen van levend water uit Zijn doorboorde zijde vloeien. Ik dronk daarvan en daar was geen dorst meer. Sedert heb ik steeds van die wateren gedronken en ik heb geen dorst meer gekend temidden der zandwoestijnen dezer wereld. Mijn hart is vol dank".

„Zijne tegenwoordigheid geeft mij een vrede, die alle verstand te boven gaat, onverschillig onder welke omstandigheden ik mij bevind. Temidden van vervolging heb ik vrede, vreugde en blijdschap gevonden. Niets kan mij de vreugde ontnemen, die ik in mijn Heiland gevonden heb. Ben ik in gevangenis, Hij is daar. Hij verandert de gevangenis in een hemel, en het kruis is een bron van zegen. Hem te volgen en Zijn kruis te dragen is zoo zoet en dierbaar, dat indien ik in den Hemel geen kruis te dragen krijg, ik Hem zal smeeken mij als zendeling te zenden, onverschillig waarheen, zoo noodig zelfs naar de Hel, om daar weder gelegenheid te hebben voor Hem een kruis te dragen. Zijne tegenwoordigheid zal zelfs de Hel in den Hemel veranderen. Slechts hemelsche taal kan behoorlijk dezen hemelschen vrede wedergeven. Ook temidden van de gevaren, verleidingen, zonden en smarten dezer wereld, ben ik verlost. De zee is zout en de visschen leven er hun geheele leven in, maar zij worden nooit zout, omdat zij leven in zichzelven hebben. Als wij van Hem leven ontvangen, ofschoon wij in deze wereld zijn, zijn wij niet van deze wereld. Niet alleen hier, ook in den hemel, zullen wij in Hem zijn."

„Nu heb ik geen begeerte naar rijkdom, positie of eer. Ook verlang ik niet naar den hemel. Zijn oneindige liefde heeft de liefde voor al het andere uitgedreven. Er zijn vele Christenen, voor wie Zijn kostbare, levenwekkende tegen-

Sluiten