Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mijn leven is niet gemakkelijk. Mijn moeilijkheden zijn ook groot. Dat zijn de moeilijkheden ook van hen, die midden in de wereld leven, al zijn zij van aard verschillend. Maar als wij ons inspannen niettegenstaande de bezwaren, die er zijn, zullen wij krachten verzamelen, die ons in staat zullen stellen tot groote dingen, zoodra wij een ander leven binnengaan, waar die bezwaren weggenomen zullen zijn. In den ouden tijd oefenden menschen zich in het hardloopen, door dit te doen beladen met ketenen. Het viel hun niet gemakkelijk om zoo te loopen en zij schoten zoo niet hard op, maar op den dag van den wedstrijd, wanneer de ketenen afgelegd werden, konden zij veel harder vooruit komen door de krachten, die zij door het dragen der ketenen verworven hadden.'

Het volgende verhaal uit zijn eigen leven gebruikt hij ook als een illustratie van het Christelijke leven; „Toen ik in Tibet in een hevigen sneeuwstorm een bergrug moest overtrekken, voegde zich een Tibettaan bij mij, die bevreesd was om alleen te gaan. De koude was zoo hevig, dat wij ons reeds met eenige bezorgdheid afvroegen of wij er wel door zouden komen. Toen zagen wij plotseling een man, die bewusteloos in de sneeuw lag, ongeveer 30 voet van het pad langs de steile helling naar beneden gegleden. Ik stelde aan mijn metgezel voor dezen man te hulp te komen en hem tezamen naar het dorp te dragen. De Tibettaan vroeg of ik gek was om er over te denken een ander te helpen, terwijl wij zelf in het grootste gevaar verkeerden. Hij ging toen alleen verder en ik gleed de helling af en slaagde er ten slotte in den ongelukkige weer op het pad te krijgen en strompelde met hem op mijn rug heel langzaam verder. Op eenigen afstand zat mijn vorige metgezel langs den weg. Toen ik hem toesprak, antwoordde hij niet, hij was doodgevroren. Maar zelf was ik door de inspanning flink warm geworden en door mijn warmte begon de man, dien ik droeg, ook warm te worden en weder bij te komen en zoo bereikten wij met dankbare harten eindelijk het dorp". En dan gaat hij verder: „Het is gemakkelijk om voor Christus te sterven, maar moeilijk om voor Hem te leven. Sterven is maar een kwestie van een paar uren, maar te leven voor Christus is dagelijks voor

Sluiten