Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een broer, die veel van hem hield. De vader sprak den wensch uit, dat iemand aan dien verloren zoon de boodschap zou overbrengen, dat de vader genegen was hem te vergeven. Niemand durfde te gaan met het oog op de groote gevaren van de wildernis, waarin de rooversbende rondzwierf. Ten laatste bood zijn broer zich aan en zijn vader gaf hem de opdracht aan zijn broer te zeggen, dat hij hem nog steeds liefhad' en bereid was hem alles te vergeven. Onderweg viel hij in handen der roovers, die hem van alles beroofden en hem doodelijk wondden. Hij verzette zich niet," maar smeekte alleen om tot hun hoofdman gebracht te worden. Dit gebeurde en toen zijn broeder hem herkende, brak hem het hart. De gewonde broeder kon nog juist zeggen: „Ik breng U een boodschap van Uw Vader, hij heeft U nog lief, hij heeft nooit opgehouden U lief te hebben, wanneer gij terugkeert, kunt gij vergeving ontvangen". Zoo gaf hij zijn leven voor zijn broeder. De rooverhoofdman had berouw en keerde terug en treurde over zijn broeder, die zijn leven voor hem geofferd had. Zoo heeft Jezus ook voor ons gedaan. Velen begrijpen niet, wat dit ons te zeggen heeft. Heeft het reeds tot Uw hart gesproken?

Wanneer "Streeter en Apassamy hun oordeel over de prediking van Soendar Singh willen samenvatten, dan wijzen zij er vooral op hoezeer hij zich vrij heeft weten te maken van het Pantheïsme en andere Hindoesche dwalingen en dan komen zij tot de slotsom, dat het Christendom, zooals Soendar Singh het voelt en beleeft, volkomen Nieuw-Testamentisch is, onvervalscht en onbedorven, maar dat het tevens in een mate, die nooit een Westerling zal kunnen bereiken, de vervulling en de bekroning van het Hindoeïsme bevat.

Het beeld, dat wij tot nog toe van Soendar Singh geteekend hebben, zou onvolledig, wellicht zelfs eenigszins misleidend zijn, wanneer wij hier ook niet stilstonden, bij de visioenen, die hij in ex,tatischen toestand heeft. Het is een van de groote verdiensten van Streeter en Apassamy, dat zij . op dezen gewichtigen factor in zijn geestelijke ontwikkeling allen nadruk hebben laten vallen en dat zij hieromtrent uit zijn persoonlijke mededeelingen heel wat materiaal verza-

Sluiten