Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wikkeld heeft en in de derde plaats omdat zij visioenen zijn, die hij gehad heeft in diepe, welbewuste gemeenschap met zijn Heer".

Wij kunnen thans bij deze kwestie, hoe belangrijk ook, ter wille van ons bestek, niet langer stilstaan. Wij mogen zeker niet nalaten er op te wijzen, dat de theologie van Soendar Singh, voor zooverre daarvan sprake kan zijn, voor een goed deel opgebouwd is volgens het licht, hem, naast het voortdurend lezen van zijn bijbel, in deze visioenen geschonken. Wij hebben hier, zooals wij reeds opmerkten, te doen met een grootendeels self made theoloog, niet langs den traditioneelen weg gevormd, maar op zeer bijzondere wijze tot zijn taak toegerust.

Het hoofdkenmerk van deze vioenen is ook weder hun christocentrisch karakter. Verder houden zij zich vooral met de eschatologie bezig. t

Er zijn drie hemelen. De eerste is hier op aarde aanwezig in de harten dergenen, die vrede door Christus vonden.

De tweede hemel is een tusschenstaat, waarheen na dit leven de zielen gaan dergenen, die nog niet rijp zijn voor den derden hemel. Hier zijn zij met Christus, maar zij zien Hem niet, maar ondervinden Zijn invloed veel krachtiger dan hier op aarde.

De derde hemel is de plaats, waar de Sadhoe meestal in zijn visioen vertoeft. Het is de plaats der gezaligden. Hij geeft tot in bijzonderheden weer, wat hij «daar ervaart .en ondervindt in een geestelijk lichaam, gelijk aan dat van allen, die hij daar ontmoet. Christus op Zijnen troon is het allesbeheerschende middelpunt. Hij gevoelt zich daar volkomen thuis en kan met de millioenen wezens, die hij daar ontmoet zonder spreken van gedachten wisselen. Alles is er harmonie en eenheid. Veel, dat hij ziet, kan hij niet in woorden uitdrukken, maar hij blijft het toch met zich omdragen en het vormt voor hem een voortdurende bron van verkwikking en troost. Hij hoort er muziek, maar zag geen instrumenten. Hij ziet er millioenen mijlen ver en ziet woningen en muren, maar deze belemmeren in geenen deele het gezicht, daar hij door afles heen kan zien. Hij ziet er ook bergen, bloemen en planten, waarvan die hier op aarde slechts de schaduw

Sluiten