Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zonder heerlijke verschijning. „Herkent gij mij", vroeg hij mij. „Neen", zeide ik. Toen vertelde hij: „Ik was in een melaatschenasyl, dat gij bezocht. Door die ziekte had ik mijn vingers verloren en mijn gelaat was geheel misvormd. Nu ben ik niet melaatsch meer, maar heb dit verheerlijkt lichaam ontvangen door Jezus Christus. Ik verliet mijn lichaam op 22 Februari 1908." Later onderzocht ik of dit met de werkelijkheid overeenkwam en vond, dat dit zoo was.

Wij moeten hier van deze visioenen afstappen. Zij leveren voorzeker niet de geringste bezwaïen op voor hem, die een beeld van Soendar Singh wil trachten te schetsen. Zonder echter op vele vragen, die hier rijzen het antwoord te kunnen geven, moeten wij er nog eens den nadruk op laten vallen, dat het beeld zeer onvolledig zou zijn, wanneer deze trek er aan ontbrak.

Dat er van den Sadhoe Soendar Singh een zeer bijzondere invloed in breede kringen uitgaat, mag zoo langzamerhand als bekend verondersteld worden. Niet alleen zij, die hem in eigen land in eigen taal en omgeving gehoord hebben, maar ook zij, die hem in Engeland hoorden, waar hij zich van een taal bedienen moest, die hij niet geheel meester is, leggen er getuigenis van af, dat zij van hem een zeer bijzonderen zegen ontvangen hebben. Vele Europeesche zendelingen en predikanten getuigen, dat zij door de aanraking met hem zeer zijn versterkt en verkwikt. Een zendeling beschrijft zijn persoon aldus: „de Sadhoe heeft een edel voorkomen. Hij is slank met een goedgevormd hoofd en edele trekken. Zijne handen en voeten zijn beschaafd en welverzorgd. Hij is buitengewoon rein in persoon en kleeding. Het eenige kleed, dat hij draagt is de lange tabbaard van den asceet, die smaakvol in plooien om zijn lichaam valt. Niemand kan hem voor het eerst aanzien, zonder getroffen te worden door de sterke gelijkenis met het door de traditie overgeleverde portret van Christus." Deze gelijkenis met Christus is door velen opgemerkt. Wat veel meer zegt is, dat uit zijn geheele wezen iets van den vrede van Christus straalt en dat dit een van de groote geheimen van zijn invloed is.

Bijzonder trouw is hij in zijn voorbede voor anderen. Hij

Sluiten