Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is gevoerd worden op wegen, die Mijn wegen zijn, omdat Ik ze U doe gaan, is uw land en uw maagschap verlaten, omdat Ik het u zeg, is gehoorzaam daar blijven, waai Ik u geplaatst heb, al ploegt gij op rotsen en zaait gij op doornen. Mijn werk doen is gelooven, is vertrouwen, dat Ik het best, dat Ik alleen kan weten, hoe het in deze wereld moet worden. Mijn werk doen is gelooven, is willen, wat Ik wil, opdat gij eenmaal kunt doen, wat gij Mij hebt zien ^doen. Mijn werk doen is gelooven, omdat gelooven is: de wereld overwinnen!" Gelooven, dit woord zegt alles, dit woord zegt niets. Het zegt niets, als het alleen maar beteekent, dat wij over de wording, de Ontwikkeling, den afloop der dingen een andere theorie huldigen dan nietgeloovige menschen, dat wij volgelingen zijn niet van Haeckel of Darwin, van Spinoza of Hegel, maar van Paulus, Augustinus, Thomas van Aquino, Luther of Calvijn. Het zegt alles, als het beteekent, zekerheid hebben van wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, vast overtuigd zijn, dat het licht het ten slotte van de duisternis wint, dat niet de dood, maar het leven zal blijken de sterkere te zijn, dat wat uit God is geboren, niet zal gaan door de poort van het verderf, dat het onrecht niet altijd op aarde oppermachtig zal blijven, dat de teugels van het bewind niet rusten in de handen van het grillige, ongevoelige lot, maar van Hem, die weet, wat Hij wil en voleindt, wat Hij aanvangt, den Koning, wiens gedachten zijn daden en wiens woorden gestaltenis verkrijgen, dat Zijn heerlijkheid zal opgaan en de menschheid door donkeren nacht heen en nog verre van huis, toch op weg is naar het Licht, naar de woning, door wier vensteren heen haar het schijnsel reeds wenkt van den wachtenden Vader, die voor zijn weerkeerend kroost de feestlampen brandt.

Voor de zending iets doen is dus allereerst bidden om vermeerdering van geloof. Dat is noodzakelijk, want al wat uit het geloof niet is, is zonde, zegt de Apostel. Missie zonder religie is hypocrisie. Daarin geen Martha-dienst dan uit Maria-stemming geboren. Het onechte is geestelijk het slechte. Schijn zonder wezen is erger dan niets. In de zedelijke wereld is absolute zuiverheid voorwaarde voor kracht.

Sluiten