Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Partijzucht kan in de heidenwereld kerken stichten, die dan, wie weet hoe spoedig, in synagogen des satans ontaarden, maar werkt niet mede aan de komst van het Godsrijk. Wie belust is op macht, wie jaagt naar succes, is bevredigd, als maar het zielental wast der bekeerlingen, over wier gewetens hij kan heerschen! Zij, voor wie niet de quantiteit, maar de qualiteit het wezenlijke is, zoeken in wie zij nederig dienen, naar verdieping van leven. Voor de zending iets zijn, komt ten slotte neer op dit ééne: Christen-zijn, een eisch ruim en eng, vaag en belijnd, mild en zwaar te gelijk. Het werk Gods werken is gelooven in Hem, dien Hij heeft gezonden, den Weg tot den Vader, de: Waarheid, die vrij maakt, het L,even der zielen, het Licht dezer donkere wereld. Voor tal van mensehen is Christus een altaarlamp, die hun kerk verlicht, een kaars op een kandelaar, die hun huis doorschijnt, maar de Zon der gerechtigheid, die de gansehe aarde bestraalt, is Hij hun niet. Wien Hij dit is geworden, die arbeidt voor de zending, waar God hem ook plaatste. Godsdienst plus zending werd dezen: godsdienst dus zending, zending hier en ginds en overal, waar Gods wil als in den Hemel nog niet op aarde geschiedt. Wat kan de school voor de zending dus doen? Haar groot leeren zien, haar aan leeren merken als hoofdtaak der tot zelfbewustzijn gekomene menschheid, als het belangrijkste werk, dat in de wereld gedaan wordt en niet als een tamelijk overbodige liefhebberij van veel vrijen tijd hebbende, altijd collecteerende, overal tractaatjes verspreidende, van goede bedoelingen overloopende zielen. Christus' kerk heeft hoogere roeping dan als de ark van Noach uit den algemeenen ondergang eenige levens te behouden. De zending moet haar meer zijn dan een desnoods niet onmisbaar ornament, zij worde haar tot bestaanreden, tot gehoorzaamheidseisch, tot krachtbron, tot levensopenbaring, als een electrische centrale brenge zij licht en beweegkracht in haar onmiddellijke nabijheid en tot aan de verste einden der aarde. Wat door in- en door uitwendige zending verricht wordt, — die één zijn — moet voor haar bewustzijn een vervolgstuk van de Handelingen der Apostelen zijn, niet ten onrechte het verhaal der daden genoemd van den opgestanen Heiland, die

Sluiten