Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was, dat men beloofde, ingeval ik een goeroe toe wilde zeggen, men terstond wilde beginnen met het noodige te verrichten. Ook tegen de jaarlijksche bijdrage maakte men geen bezwaar. Terecht wees men erop, dat één goeroe niet voldoende was. Nu, mijn bedoeling was dan ook om iedere kampong een goeroe te geven, mede omdat er ook steeds strubbelingen z,ijn tusschen de kampongs onderling. En het aantal schoolkinderen kan men voor de geheele streek wellicht op ongeveer 700 schatten. Een voorrecht is het, dat al de dorpen één taal spreken. Welk een schoon arbeidsveld belooft dat te worden! Is het niet meer dan treurig, dat die streek nog steeds niet in bearbeiding genomen kon worden?

T a r o n t a, het meest westelijke Bonggodorp, was nu aan de beurt. Dit dorp is gedurende korten tijd door een goeroe bezet geweest. Maar die goeroe is overleden, en een plaatsvervanger kon nog niet gezonden worden. Het goeroehuis stond nog overeind, maar de schoolkerk was reeds vergaan. Het hoofd van dit dorp was zoo slecht behuisd, dat ik onmogelijk in zijn woning intrek kon nemen. De wind gierde er doorheen. Bovendien lag zijn vrouw zwaar ziek onder een deken naast het smeulende vuur. Gelukkig kon ik haar helpen met medicijnen.

Door een daar gevestigden Japanees werd mij huisvesting aangeboden, wat ik dankbaar aannam. Hij woonde hier sinds eenige maanden met zijn vrouw en hield zich onledig met de bereiding van copra, echter met het voornemen zich ook aan de vogeljacht te wijden. De vrouw wist ook zeer goed de handen uit den mouw te steken en hielp hard mede bij de coprabereiding. Daarbij toonde ze zich een uitnemende gastvrouw, terwijl haar man, met wien ik mij in het Engelsch zoo goed en zoo kwaad het ging kon onderhouden, zich ook beijverde om mijn verblijf zoo aangenaam mogelijk te maken.

Er was mij verteld dat ik op Taronta lui van Anoes, het daartegenoverliggende eiland zou vinden. Dezen zouden wel bereid zijn mij naar Anoes te brengen. Nu, dat was alles zooals men gezegd had. Maar tusschen willen en kunnen

ligt soms een groote afstand. De menschen van Anoes waren er, en een goede prauw was er ook, maar er was ook branding op de kust. Dan maar een dag wachten. Misschien

Sluiten