Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook krijgen de „Vetrauw" onderricht in het geschikt maken van de honden voor de zwijnenjacht, hoe ze een gunstigen dag moeten uitzoeken, en vooral hoe ze bij iederen keer dat ze op jacht gaan, de nog benoodigde toovermiddelen moeten bereiden. Ook mpeten boog en pijlen velerlei behandeling ondergaan, eer ze voldoende magische kracht bezitten om met succes gebruikt te worden. Als de inwijding volbracht is, stellen de „Vetrauw" zich op een goeden dag op een rij aan den ingang van het dorp. Ieder \an hen heeft dan een stok in de hand, waaraan stukjes geroosterd varkensvleesch gespietst zijn. De overige dorpsgenooten defileeren langs de rij van ingewijden en mogen elk een stukje vleesch nemen. Daarmede is de plechtigheid afgeloopen. De pas ingewijden loopen nu trots rond en voelen zich man, worden dan nu ook voor vol aangezien. Het overgeschoten slangenvet wordt echter in het mannenhuis zorgvuldig bewaard, opdat men zoo nu en dan zich nog eens in kan smeren, opdat de kracht niet verloren zal gaan. Het blijft steeds gevaarlijk voor de vrouwen en kinderen om dat slangenvet te zien of ook maar te ruiken.

Men vertelde mij, dat men vroeger nog een veel krachtiger jachttoover bezat. Die bestond uit het gedroogde en geraspte vleesch van een overleden beroemd jager. Als er iemand gestorven was, die als beroeftid jager gold, dan werd des nachts stilletjes zijn graf geopend en een arm of been van het lijk afgesneden. Dat vleesch werd geroosterd tot het zoo hard was als hout. Vervolgens werd dat geschraapt, met een soort bladeren vermengd en opgegeten. Dat was wel het beste toovermiddel wat men kon denken. Thans echter werd zulks niet meer gedaan, omdat er zware straf stond op lijkenschennis.

Al de verdere dorpen aan de kust: „Nsoedoe, Betaf, Takar, Kedir, waren over deze zaak vervuld en benieuwd wat ik er van zou zeggen. Eén der hoofden van Podena had zelfs een weddenschap aangegaan met het hoofd van Ansoedoe, dat de pendita het zou verbieden. Nu, aan degenen die zich onder de leiding van den pendita gesteld hadden, zou deze het ook wel verbieden. Maar hij zou toch nog iets anders doen dan verbieden.

Sluiten